Den Frie Bibel

Johannes-Evangeliet, kapitel 14

De skulle ikke ængstes over hans Bortgang; thi han gaar til Faderhuset for at berede dem Sted, og han er selv Vejen til Faderen, 1-11. Og under Adskillelsen skulle de troende faa Kraft og Bønhørelse samt den Helligaand, i hvem han — tillige med Faderen — aandeligt vil komme til dem og være hos dem, 12-24. Den Helligaand skal forklare dem Jesu Ord. Jesu Fred skulle de eje. Og derfor skulle de ikke ængstes, men glæde sig over hans Bortgang, 25-31.

14:1„Eders Hjerte forfærdes ikke! Tror paa Gud, og tror paa mig! 14:2I min Faders Hus er der mange Boliger. Dersom det ikke var saa, havde jeg sagt eder det; thi jeg gaar bort for at berede eder Sted. 14:3Og naar jeg er gaaet bort og har beredt eder Sted, kommer jeg igen og tager eder til mig, for at, hvor jeg er, der skulle ogsaa I være. 14:4Og hvor jeg gaar hen, derhen vide I Vejen.“ 14:5Thomas siger til ham: „Herre! vi vide ikke, hvor du gaar hen; og hvorledes kunne vi vide Vejen?“ 14:6Jesus siger til ham: „Jeg er Vejen og Sandheden og Livet; der kommer ingen til Faderen uden ved mig. 14:7Havde I kendt mig, da havde I ogsaa kendt min Fader; og fra nu af kende I ham og have set ham.“ 14:8Filip siger til ham: „Herre! vis os Faderen, og det er os nok.“ 14:9Jesus siger til ham: „Saa lang en Tid har jeg været hos eder, og du kender mig ikke, Filip? Den, som har set mig, har set Faderen; hvorledes kan du da sige: Vis os Faderen? 14:10Tror du ikke, at jeg er i Faderen, og Faderen er i mig? De Ord, som jeg siger til eder, taler jeg ikke af mig selv; men Faderen, som bliver i mig, han gør sine Gerninger. 14:11Tror mig, at jeg er i Faderen, og Faderen er i mig; men ville I ikke, saa tror mig dog for selve Gerningernes Skyld!
14:12Sandelig, sandelig, siger jeg eder, den, som tror paa mig, de Gerninger, som jeg gør, skal ogsaa han gøre, og han skal gøre større Gerninger end disse; thi jeg gaar til Faderen, 14:13og hvad som helst I bede om i mit Navn, det vil jeg gøre, for at Faderen maa herliggøres ved Sønnen. 14:14Dersom I bede om noget i mit Navn, vil jeg gøre det. 14:15Dersom I elske mig, da holder mine Befalinger! 14:16Og jeg vil bede Faderen, og han skal give eder en anden Talsmand til at være hos eder evindelig, 14:17den Sandhedens Aand, som Verden ikke kan modtage, thi den ser den ikke og kender den ikke; men I kende den, thi den bliver hos eder og skal være i eder. 14:18Jeg vil ikke efterlade eder faderløse; jeg kommer til eder. 14:19Endnu en liden Stund, og Verden ser mig ikke mere, men I se mig; thi jeg lever, og I skulle leve. 14:20Paa den Dag skulle I erkende, at jeg er i min Fader, og I i mig, og jeg i eder. 14:21Den, som har mine Befalinger og holder dem, han er den, som elsker mig; men den, som elsker mig, skal elskes af min Fader; og jeg skal elske ham og aabenbare mig for ham.“ 14:22Judas (ikke Iskariot) siger til ham: „Herre! hvor kommer det, at du vil aabenbare dig for os og ikke for Verden?“ 14:23Jesus svarede og sagde til ham: „Om nogen elsker mig, vil han holde mit Ord; og min Fader skal elske ham, og vi skulle komme til ham og tage Bolig hos ham. 14:24Den, som ikke elsker mig, holder ikke mine Ord; og det Ord, som I høre, er ikke mit, men Faderens, som sendte mig.
14:25Dette har jeg talt til eder, medens jeg blev hos eder. 14:26Men Talsmanden, den Helligaand, som Faderen vil sende i mit Navn, han skal lære eder alle Ting og minde eder om alle Ting, som jeg har sagt eder. 14:27Fred efterlader jeg eder, min Fred giver jeg eder; jeg giver eder ikke, som Verden giver. Eders Hjerte forfærdes ikke og forsage ikke! 14:28I have hørt, at jeg sagde til eder: Jeg gaar bort og kommer til eder igen. Dersom I elskede mig, da glædede I eder over, at jeg gaar til Faderen; thi Faderen er større end jeg. 14:29Og nu har jeg sagt eder det, før det sker, for at I skulle tro, naar det er sket. 14:30Jeg skal herefter ikke tale meget med eder; thi denne Verdens Fyrste kommer, og han har slet intet i mig; 14:31men for at Verden skal kende, at jeg elsker Faderen og gør saaledes, som Faderen har befalet mig: saa staar nu op, lader os gaa herfra!“

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.