Den Frie Bibel

Johannes-Evangeliet, kapitel 18

Jesus forraades af Judas, 1-9. Peter afhugger Malkus’s Øre, 10-11. Jesus bindes, føres til Ypperstepræsten, Peter følger efter og fornægter ham, 12-18. Jesus svarer Ypperstepræsten, og en af Svendene slaar ham, 19-24. Peter fornægter ham anden og tredje Gang, 25-27. Jesus fremstilles for Pilatus og vidner om sit Rige; Pilatus erklærer ham skyldfri, 28-40.

18:1Da Jesus havde sagt dette, gik han ud med sine Disciple over Kedrons Bæk, hvor der var en Have, i hvilken han gik ind med sine Disciple. 18:2Men ogsaa Judas, som forraadte ham, kendte Stedet; thi Jesus samledes ofte der med sine Disciple. 18:3Saa tager Judas Vagtafdelingen og Svende fra Ypperstepræsterne og Farisæerne og kommer derhen med Fakler og Lamper og Vaaben. 18:4Da nu Jesus vidste alt, hvad der skulde komme over ham, gik han frem og sagde til dem: „Hvem lede I efter?“ 18:5De svarede ham: „Jesus af Nazareth.“ Jesus siger til dem: „Det er mig.“ Men ogsaa Judas, som forraadte ham, stod hos dem. 18:6Som han da sagde til dem: „Det er mig,“ vege de tilbage og faldt til Jorden. 18:7Han spurgte dem nu atter: „Hvem lede I efter?“ Men de sagde: „Jesus af Nazareth.“ 18:8Jesus svarede: „Jeg har sagt eder, at det er mig; dersom I da lede efter mig, saa lader disse gaa!“ 18:9for at det Ord skulde opfyldes, som han havde sagt: „Jeg mistede ingen af dem, som du har givet mig.“
18:10Simon Peter, som havde et Sværd, drog det nu og slog Ypperstepræstens Tjener og afhuggede hans højre Øre. Men Tjeneren hed Malkus. 18:11Da sagde Jesus til Peter: „Stik dit Sværd i Skeden! Skal jeg ikke drikke den Kalk, som min Fader har givet mig?“
18:12Vagtafdelingen og Krigsøversten og Jødernes Svende grebe da Jesus og bandt ham. 18:13Og de førte ham først til Annas; thi han var Svigerfader til Kajfas, som var Ypperstepræst i det Aar. 18:14Men det var Kajfas, som havde givet Jøderne det Raad, at det var gavnligt, at eet Menneske døde for Folket. 18:15Men Simon Peter og en anden Discipel fulgte Jesus, og den Discipel var kendt med Ypperstepræsten, og han gik ind med Jesus i Ypperstepræstens Gaard. 18:16Men Peter stod udenfor ved Døren. Da gik den anden Discipel, som var kendt med Ypperstepræsten, ud og sagde det til Dørvogtersken og førte Peter ind. 18:17Pigen, som var Dørvogterske, siger da til Peter: „Er ogsaa du af dette Menneskes Disciple?“ Han siger: „Nej, jeg er ikke.“ 18:18Men Tjenerne og Svendene stode og havde gjort en Kulild (thi det var koldt) og varmede sig; men ogsaa Peter stod hos dem og varmede sig.
18:19Ypperstepræsten spurgte nu Jesus om hans Disciple og om hans Lære. 18:20Jesus svarede ham: „Jeg har talt frit ud til Verden; jeg har altid lært i Synagoger og i Helligdommen, der, hvor alle Jøderne komme sammen, og i Løndom har jeg intet talt. 18:21Hvorfor spørger du mig? Spørg dem, som have hørt, hvad jeg talte til dem; se, de vide, hvad jeg har sagt.“ 18:22Men som han sagde dette, gav en af Svendene, som stod hos, Jesus et Slag i Ansigtet og sagde: „Svarer du Ypperstepræsten saaledes?“ 18:23Jesus svarede ham: „Har jeg talt ilde, da bevis, at det er ondt; men har jeg talt ret, hvorfor slaar du mig da?“ 18:24Annas sendte ham nu bunden til Ypperstepræsten Kajfas.
18:25Men Simon Peter stod og varmede sig. Da sagde de til ham: „Er ogsaa du af hans Disciple?“ Han nægtede det og sagde: „Nej, jeg er ikke.“ 18:26En af Ypperstepræstens Tjenere, som var en Frænde af ham, hvis Øre Peter havde afhugget, siger: „Saa jeg dig ikke i Haven med ham?“ 18:27Da nægtede Peter det atter, og straks galede Hanen.
18:28De føre nu Jesus fra Kajfas til Landshøvdingens Borg; men det var aarle. Og de gik ikke ind i Borgen, for at de ikke skulde besmittes, men kunde spise Paaske. 18:29Pilatus gik da ud til dem, og han siger: „Hvad Klagemaal føre I mod dette Menneske?“ 18:30De svarede og sagde til ham: „Var han ikke en Ugerningsmand, da havde vi ikke overgivet ham til dig.“ 18:31Da sagde Pilatus til dem: „Tager I ham og dømmer ham efter eders Lov!“ Da sagde Jøderne til ham: „Det er os ikke tilladt at aflive nogen;“ 18:32for at Jesu Ord skulde opfyldes, det, som han sagde, da han gav til Kende, hvilken Død han skulde dø. 18:33Da gik Pilatus igen ind i Borgen og kaldte paa Jesus og sagde til ham: „Er du Jødernes Konge?“ 18:34Jesus svarede: „Siger du dette af dig selv, eller have andre sagt dig det om mig?“ 18:35Pilatus svarede: „Mon jeg er en Jøde? dit Folk og Ypperstepræsterne have overgivet dig til mig; hvad har du gjort?“ 18:36Jesus svarede: „Mit Rige er ikke af denne Verden. Var mit Rige af denne Verden, havde mine Tjenere stridt for, at jeg ikke var bleven overgiven til Jøderne; men nu er mit Rige ikke deraf.“ 18:37Da sagde Pilatus til ham: „Du er altsaa dog en Konge?“ Jesus svarede: „Du siger det, jeg er en Konge. Jeg er dertil født og dertil kommen til Verden, at jeg skal vidne om Sandheden. Hver den, som er af Sandheden, hører min Røst.“ 18:38Pilatus siger til ham: „Hvad er Sandhed?“ Og da han havde sagt dette, gik han igen ud til Jøderne, og han siger til dem: „Jeg finder ingen Skyld hos ham. 18:39Men I have den Skik, at jeg løslader eder en om Paasken; ville I da, at jeg skal løslade eder Jødernes Konge?“ 18:40Da raabte de alle igen og sagde: „Ikke ham, men Barabbas;“ og Barabbas var en Røver.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.