Den Frie Bibel

Johannes-Evangeliet, kapitel 15

Jesus taler om den aandelige Forening med ham, 1-8. Han formaner til indbyrdes Kærlighed, 9-17, taler om Verdens Had til hans Disciple og ham selv samt om, at Disciplene, ved den Helligaands Bistand, alligevel skulle vidne om ham, 18-27.

15:1„Jeg er det sande Vintræ, og min Fader er Vingaardsmanden. 15:2Hver Gren paa mig, som ikke bærer Frugt, den borttager han, og hver den, som bærer Frugt, renser han, for at den skal bære mere Frugt. 15:3I ere allerede rene paa Grund af det Ord, som jeg har talt til eder. 15:4Bliver i mig, da bliver ogsaa jeg i eder. Ligesom Grenen ikke kan bære Frugt af sig selv, uden den bliver paa Vintræet, saaledes kunne I ikke heller, uden I blive i mig. 15:5Jeg er Vintræet, I ere Grenene. Den, som bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen Frugt; thi uden mig kunne I slet intet gøre. 15:6Om nogen ikke bliver i mig, han bliver udkastet som en Gren og visner; man sanker dem og kaster dem i Ilden, og de brændes. 15:7Dersom I blive i mig, og mine Ord blive i eder, da beder, om hvad som helst I ville, og det skal blive eder til Del. 15:8Derved er min Fader herliggjort, at I bære megen Frugt, og I skulle blive mine Disciple.
15:9Ligesom Faderen har elsket mig, saa har ogsaa jeg elsket eder; bliver i min Kærlighed! 15:10Dersom I holde mine Befalinger, skulle I blive i min Kærlighed, ligesom jeg har holdt min Faders Befalinger og bliver i hans Kærlighed. 15:11Dette har jeg talt til eder, for at min Glæde kan være i eder, og eders Glæde kan blive fuldkommen. 15:12Dette er min Befaling, at I skulle elske hverandre, ligesom jeg har elsket eder. 15:13Større Kærlighed har ingen end denne, at han sætter sit Liv til for sine Venner. 15:14I ere mine Venner, dersom I gøre, hvad jeg befaler eder. 15:15Jeg kalder eder ikke længere Tjenere; thi Tjeneren ved ikke, hvad hans Herre gør; men eder har jeg kaldt Venner; thi alt det, som jeg har hørt af min Fader, har jeg kundgjort eder. 15:16I have ikke udvalgt mig, men jeg har udvalgt eder og sat eder til, at I skulle gaa hen og bære Frugt, og eders Frugt skal blive ved, for at Faderen skal give eder, hvad som helst I bede ham om i mit Navn. 15:17Dette befaler jeg eder, at I skulle elske hverandre.
15:18Naar Verden hader eder, da vider, at den har hadet mig før end eder. 15:19Vare I af Verden, da vilde Verden elske sit eget; men fordi I ikke ere af Verden, men jeg har valgt eder ud af Verden, derfor hader Verden eder. 15:20Kommer det Ord i Hu, som jeg har sagt eder: En Tjener er ikke større end sin Herre. Have de forfulgt mig, ville de ogsaa forfølge eder; have de holdt mit Ord, ville de ogsaa holde eders. 15:21Men alt dette ville de gøre imod eder for mit Navns Skyld, fordi de ikke kende den, som sendte mig. 15:22Dersom jeg ikke var kommen og havde talt til dem, havde de ikke Synd; men nu have de ingen Undskyldning for deres Synd. 15:23Den, som hader mig, hader ogsaa min Fader. 15:24Havde jeg ikke gjort de Gerninger iblandt dem, som ingen anden har gjort, havde de ikke Synd; men nu have de set dem og dog hadet baade mig og min Fader. 15:25Dog, det Ord, som er skrevet i deres Lov, maa opfyldes: De hadede mig uforskyldt. 15:26Men naar Talsmanden kommer, som jeg skal sende eder fra Faderen, Sandhedens Aand, som udgaar fra Faderen, da skal han vidne om mig. 15:27Men ogsaa I skulle vidne; thi I vare med mig fra Begyndelsen.“

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.