Den Frie Bibel

Johannes-Evangeliet, kapitel 7

Jesus afviser sine Brødres Opfordring til at træde frem i Judæa, men drager dog lønligt op til Løvsalsfesten, 1-10. Jødernes forskellige Domme om ham, 11-13; Jesus vidner om sig selv og sin Lære og forsvarer sin tidligere Velgerning mod den syge paa en Sabbat, 14-24. Nogle forkaste ham, andre tro paa ham, 25-31. Jesus vidner om sin Bortgang til Faderen, 32-36, lover den Helligaand til dem, som ville tro paa ham, 37-39. Tilhørernes Uenighed om ham, 40-44. “Ypperstepræsternes Tjenere ville ikke gribe ham, Nikodemus forsvarer ham, 45-53.

7:1Derefter vandrede Jesus omkring i Galilæa; thi han vilde ikke vandre i Judæa, fordi Jøderne søgte at slaa ham ihjel. 7:2Men Jødernes Højtid, Løvsalsfesten, var nær. 7:3Da sagde hans Brødre til ham: „Drag bort herfra og gaa til Judæa, for at ogsaa dine Disciple kunne se dine Gerninger, som du gør. 7:4Thi ingen gør noget i Løndom, naar han selv ønsker at være aabenbar; dersom du gør dette, da vis dig for Verden!“ 7:5Thi heller ikke hans Brødre troede paa ham. 7:6Da siger Jesus til dem: „Min Tid er endnu ikke kommen; men eders Tid er stedse for Haanden. 7:7Verden kan ikke hade eder; men mig hader den, fordi jeg vidner om den, at dens Gerninger ere onde. 7:8Drager I op til Højtiden; jeg drager endnu ikke op til denne Højtid, thi min Tid er endnu ikke fuldkommet.“ 7:9Da han havde sagt dette til dem, blev han i Galilæa. 7:10Men da hans Brødre vare dragne op til Højtiden, da drog han ogsaa selv op, ikke aabenlyst, men lønligt.
7:11Da ledte Jøderne efter ham paa Højtiden og sagde: „Hvor er han?“ 7:12Og der blev mumlet meget om ham iblandt Skarerne; nogle sagde: „Han er en god Mand;“ men andre sagde: „Nej, han forfører Mængden.“ 7:13Dog talte ingen frit om ham af Frygt for Jøderne.
7:14Men da det allerede var midt i Højtiden, gik Jesus op i Helligdommen og lærte. 7:15Jøderne undrede sig nu og sagde: „Hvorledes kan denne have Lærdom, da han ikke er oplært?“ 7:16Da svarede Jesus dem og sagde: „Min Lære er ikke min, men hans, som sendte mig. 7:17Dersom nogen vil gøre hans Villie, skal han erkende, om Læren er fra Gud, eller jeg taler af mig selv. 7:18Den, som taler af sig selv, søger sin egen Ære; men den, som søger hans Ære, der sendte ham, han er sanddru, og der er ikke Uret i ham. 7:19Har ikke Moses givet eder Loven? Og ingen af eder holder Loven. Hvorfor søge I at slaa mig ihjel?“ 7:20Mængden svarede: „Du er besat; hvem søger at slaa dig ihjel?“ 7:21Jesus svarede og sagde til dem: „Een Gerning gjorde jeg, og I undre eder alle derover. 7:22Moses har givet eder Omskærelsen, (ikke at den er fra Moses, men fra Fædrene) og I omskære et Menneske paa en Sabbat. 7:23Dersom et Menneske faar Omskærelse paa en Sabbat, for at Mose Lov ikke skal brydes, ere I da vrede paa mig, fordi jeg har gjort et helt Menneske rask paa en Sabbat? 7:24Dømmer ikke efter Skinnet, men dømmer en retfærdig Dom!“
7:25Da sagde nogle af dem fra Jerusalem: „Er det ikke ham, som de søge at slaa ihjel? 7:26Og se, han taler frit, og de sige intet til ham; mon Raadsherrerne virkelig skulde have erkendt, at han er Kristus? 7:27Dog — vi vide, hvorfra denne er; men naar Kristus kommer, kender ingen, hvorfra han er.“ 7:28Derfor raabte Jesus, idet han lærte i Helligdommen, og sagde: „Baade kende I mig og vide, hvorfra jeg er! Og af mig selv er jeg ikke kommen, men han, som sendte mig, er sand, han, hvem I ikke kende. 7:29Jeg kender ham; thi jeg er fra ham, og han har udsendt mig.“ 7:30De søgte da at gribe ham; og ingen lagde Haand paa ham, thi hans Time var endnu ikke kommen. 7:31Men mange af Folket troede paa ham, og de sagde: „Naar Kristus kommer, mon han da skal gøre flere Tegn, end denne har gjort?“
7:32Farisæerne hørte, at Mængden mumlede dette om ham; og Ypperstepræsterne og Farisæerne sendte Tjenere ud for at gribe ham. 7:33Da sagde Jesus: „Endnu en liden Tid er jeg hos eder, saa gaar jeg bort til den, som sendte mig. 7:34I skulle lede efter mig og ikke finde mig, og der, hvor jeg er, kunne I ikke komme.“ 7:35Da sagde Jøderne til hverandre: „Hvor vil han gaa hen, siden vi ikke skulle finde ham? Mon han vil gaa til dem, som ere adspredte iblandt Grækerne, og lære Grækerne? 7:36Hvad er det for et Ord, han siger: I skulle lede efter mig og ikke finde mig, og der, hvor jeg er, kunne I ikke komme?“
7:37Men paa den sidste, den store Højtidsdag stod Jesus og raabte og sagde: „Om nogen tørster, han komme til mig og drikke! 7:38Den, som tror paa mig, af hans Liv skal der, som Skriften har sagt, flyde levende Vandstrømme.“ 7:39Men dette sagde han om den Aand, som de, der troede paa ham, skulde faa; thi den Helligaand var der ikke endnu, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort.
7:40Nogle af Mængden, som hørte disse Ord, sagde nu: „Dette er sandelig Profeten.“ 7:41Andre sagde: „Dette er Kristus;“ men andre sagde: „Mon da Kristus kommer fra Galilæa? 7:42Har ikke Skriften sagt, at Kristus kommer af Davids Sæd og fra Bethlehem, den Landsby, hvor David var?“ 7:43Saaledes blev der Splid iblandt Mængden om ham. 7:44Men nogle af dem vilde gribe ham; dog lagde ingen Haand paa ham.
7:45Tjenerne kom nu til Ypperstepræsterne og Farisæerne, og disse sagde til dem: „Hvorfor have I ikke ført ham herhen?“ 7:46Tjenerne svarede: „Aldrig har noget Menneske talt saaledes som dette Menneske.“ 7:47Da svarede Farisæerne dem: „Ere ogsaa I forførte? 7:48Mon nogen af Raadsherrerne har troet paa ham, eller nogen af Farisæerne? 7:49Men denne Hob, som ikke kender Loven, er forbandet.“ 7:50Nikodemus, han, som var kommen til ham om Natten og var en af dem, sagde til dem: 7:51„Mon vor Lov dømmer et Menneske, uden at man først forhører ham og faar at vide, hvad han gør?“ 7:52De svarede og sagde til ham: „Er ogsaa du fra Galilæa? Ransag og se, at der ikke fremstaar nogen Profet fra Galilæa.“ 7:53[Og de gik hver til sit Hus.]

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.