Den Frie Bibel

Johannes-Evangeliet, kapitel 19

Jesus hudstryges og forhaanes, 1-3. Pilatus vil løslade ham, men domfælder ham til sidst, 4-16. Han korsfæstes mellem to andre, 17-18. Overskriften paa Korset, 19-22. Hans Klæder deles, 23-24. Han trøster sin Moder, 25-27. Man giver ham Eddike at drikke; han dør, 28-30. Hans Ben knuses ikke, men hans Side aabnes, 31-37. Han begraves af Josef og Nikodemus, 38-42.

19:1Nu tog da Pilatus Jesus og lod ham hudstryge. 19:2Og Stridsmændene flettede en Krone af Torne og satte den paa hans Hoved og kastede en Purpurkappe om ham, og de gik hen til ham og sagde: 19:3„Hil være dig, du Jødernes Konge!“ og de sloge ham i Ansigtet.
19:4Og Pilatus gik atter ud, og han siger til dem: „Se, jeg fører ham ud til eder, for at I skulle vide, at jeg finder ingen Skyld hos ham.“ 19:5Da gik Jesus ud med Tornekronen og Purpurkappen paa. Og han siger til dem: „Se, hvilket Menneske!“ 19:6Da nu Ypperstepræsterne og Svendene saa ham, raabte de og sagde: „Korsfæst! korsfæst!“ Pilatus siger til dem: „Tager I ham og korsfæster ham; thi jeg finder ikke Skyld hos ham.“ 19:7Jøderne svarede ham: „Vi have en Lov, og efter denne Lov er han skyldig at dø, fordi han har gjort sig selv til Guds Søn.“ 19:8Da Pilatus nu hørte dette Ord, blev han endnu mere bange. 19:9Og han gik ind igen i Borgen og siger til Jesus: „Hvorfra er du?“ Men Jesus gav ham intet Svar. 19:10Pilatus siger da til ham: „Taler du ikke til mig? Ved du ikke, at jeg har Magt til at løslade dig, og at jeg har Magt til at korsfæste dig?“ 19:11Jesus svarede: „Du havde aldeles ingen Magt over mig, dersom den ikke var given dig ovenfra; derfor har den, som overgav mig til dig, større Synd.“ 19:12Derefter forsøgte Pilatus at løslade ham. Men Jøderne raabte og sagde: „Dersom du løslader denne, er du ikke Kejserens Ven. Hver den, som gør sig selv til Konge, sætter sig op imod Kejseren.“ 19:13Da Pilatus hørte disse Ord, førte han Jesus ud og satte sig paa Dommersædet, paa det Sted, som kaldes Stenlagt, men paa Hebraisk Gabbatha; 19:14men det var Beredelsens Dag i Paasken, ved den sjette Time. Og han siger til Jøderne: „Se, eders Konge!“ 19:15De raabte nu: „Bort, bort med ham! korsfæst ham!“ Pilatus siger til dem: „Skal jeg korsfæste eders Konge?“ Ypperstepræsterne svarede: „Vi have ingen Konge uden Kejseren.“ 19:16
Saa overgav han ham da til dem til at korsfæstes. De toge nu Jesus; 19:17og han bar selv sit Kors og gik ud til det saakaldte „Hovedskalsted“, som hedder paa Hebraisk Golgatha, 19:18hvor de korsfæstede ham og to andre med ham, en paa hver Side, men Jesus midt imellem.
19:19Men Pilatus havde ogsaa skrevet en Overskrift og sat den paa Korset. Men der var skrevet: „Jesus af Nazareth, Jødernes Konge.“ 19:20Denne Overskrift læste da mange af Jøderne; thi det Sted, hvor Jesus blev korsfæstet, var nær ved Staden; og den var skreven paa Hebraisk, Latin og Græsk. 19:21Da sagde Jødernes Ypperstepræster til Pilatus: „Skriv ikke: Jødernes Konge, men: Han sagde: Jeg er Jødernes Konge.“ 19:22Pilatus svarede: „Hvad jeg skrev, det skrev jeg.“
19:23Da nu Stridsmændene havde korsfæstet Jesus, toge de hans Klæder og gjorde fire Dele, een Del for hver Stridsmand, og ligeledes Kjortelen; men Kjortelen var usyet, vævet fra øverst helt igennem. 19:24Da sagde de til hverandre: „Lader os ikke sønderskære den, men kaste Lod om den, hvis den skal være;“ for at Skriften skulde opfyldes, som siger: „De delte mine Klæder imellem sig og kastede Lod om mit Klædebon.“ Dette gjorde da Stridsmændene.
19:25Men ved Jesu Kors stod hans Moder og hans Moders Søster, Maria, Klopas’s Hustru, og Maria Magdalene. 19:26Da Jesus nu saa sin Moder og den Discipel, han elskede, staa hos, siger han til sin Moder: „Kvinde! se, det er din Søn.“ 19:27Derefter siger han til Discipelen: „Se, det er din Moder.“ Og fra den Time tog Discipelen hende hjem til sit.
19:28Derefter, da Jesus vidste, at alting nu var fuldbragt, for at Skriften skulde opfyldes, siger han: „Jeg tørster.“ 19:29Der stod et Kar fuldt af Eddike; de satte da en Svamp fuld af Eddike paa en Isopstængel og holdt den til hans Mund. 19:30Da nu Jesus havde taget Eddiken, sagde han: „Det er fuldbragt;“ og han bøjede Hovedet og opgav Aanden.
19:31Da det nu var Beredelsesdag, bade Jøderne Pilatus om, at Benene maatte blive knuste og Legemerne nedtagne, for at de ikke skulde blive paa Korset Sabbaten over; thi denne Sabbatsdag var stor. 19:32Da kom Stridsmændene og knuste Benene paa den første og paa den anden, som vare korsfæstede med ham. 19:33Men da de kom til Jesus og saa, at han allerede var død, knuste de ikke hans Ben. 19:34Men en af Stridsmændene stak ham i Siden med et Spyd, og straks flød der Blod og Vand ud. 19:35Og den, der har set det, har vidnet det, og hans Vidnesbyrd er sandt, og han ved, at han siger sandt, for at ogsaa I skulle tro. 19:36Thi disse Ting skete, for at Skriften skulde opfyldes: „Intet Ben skal sønderbrydes derpaa.“ 19:37Og atter et andet Skriftord siger: „De skulle se hen til ham, hvem de have gennemstunget.“
19:38Men Josef fra Arimathæa, som var en Jesu Discipel, dog lønligt, af Frygt for Jøderne, bad derefter Pilatus om, at han maatte tage Jesu Legeme, og Pilatus tillod det. Da kom han og tog Jesu Legeme. 19:39Men ogsaa Nikodemus, som første Gang var kommen til Jesus om Natten, kom og bragte en Blanding af Myrra og Aloe, omtrent hundrede Pund. 19:40De toge da Jesu Legeme og bandt det i Linklæder med de vellugtende Urter, som Jødernes Skik er at fly Lig til Jorde. 19:41Men der var paa det Sted, hvor han blev korsfæstet, en Have, og i Haven en ny Grav, hvori endnu aldrig nogen var lagt. 19:42Der lagde de da Jesus, for Jødernes Beredelsesdags Skyld, efterdi Graven var nær.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.