Den Frie Bibel

Paulus’ Første Brev til Korintherne, kapitel 15

Kristi opstandelse

15:1Brødre, jeg vil meddele jer evangeliet som jeg har forkyndt for jer, som I også har modtaget, som I også står i, 15:2og som I også frelses ved hvis I holder fast ved det ord hvormed jeg forkyndte det, ellers var det forgæves at I kom til tro. 15:3For jeg overgav jer, som noget af det første, hvad I også har modtaget: At Kristus døde for vores synder efter Skrifterne, 15:4at han blev begravet, at han er blevet oprejst på den tredje dag efter Skrifterne, 15:5og at han viste sig for Kefas, derefter for de tolv, 15:6derefter viste han sig for over fem hundrede brødre på én gang, de fleste af dem lever endnu, men nogle er sovet hen, 15:7derefter viste han sig for Jakob, derefter for alle apostlene, 15:8men sidst af alle viste han sig også for mig, der er som et for tidlig født foster.
15:9For jeg er den ringeste af apostlene, og jeg er ikke værdig at kaldes apostel, for jeg har forfulgt Guds menighed, 15:10men ved Guds nåde er jeg den jeg er, og hans nåde mod mig har ikke været forgæves, men jeg har slidt mere end dem alle, dog ikke jeg, men Guds nåde som er sammen med mig. 15:11Altså, hvad enten det er mig eller de andre, sådan forkynder vi, og sådan har I troet.

De dødes opstandelse

15:12Men når der forkyndes om Kristus at han er blevet oprejst fra de døde, hvorledes kan nogle blandt jer sige at der ikke findes nogen opstandelse fra de døde? 15:13Men hvis der ikke findes nogen opstandelse fra de døde, så er Kristus heller ikke blevet oprejst. 15:14Men hvis Kristus ikke er blevet oprejst, så er også vores forkyndelse tom og jeres tro tom, 15:15og vi fremstår som nogle der er falske vidner om Gud fordi vi har vidnet mod Gud at han har oprejst Kristus, som han ikke har oprejst hvis altså døde ikke oprejses. 15:16For hvis døde ikke oprejses, så er Kristus heller ikke blevet oprejst, 15:17men hvis Kristus ikke er blevet oprejst, er jeres tro forgæves, og I er endnu i jeres synder, 15:18og så er de hensovede i Kristus gået fortabt. 15:19Hvis vi alene i dette liv har håbet på Kristus, er vi de ynkværdigste af alle mennesker.
15:20Men nu er Kristus blevet oprejst fra de døde som en førstegrøde af de hensovede. 15:21For døden kom jo ved et menneske, og de dødes opstandelse kom ved et menneske. 15:22For ligesom alle dør i Adam, således vil også alle blive levende i Kristus. 15:23Men enhver i sin egen gruppe: Som førstegrøde Kristus, derefter ved hans komme dem som tilhører Kristus, 15:24derefter kommer afslutningen når han overgiver riget til Gud og Faderen, når han har overvundet enhver magt og enhver myndighed og kraft. 15:25For han skal herske som konge indtil »han får lagt alle fjenderne under hans fødder«. 15:26Som den sidste fjende overvindes døden, 15:27for »alt har han underlagt under hans fødder«. Men når han siger at alt er blevet underlagt ham, er det tydeligt at det er undtagen ham som har underlagt ham alt. 15:28Men når alt er blevet underlagt ham, så vil også Sønnen selv underlægge sig ham som har underlagt ham alt, for at Gud kan være alt i alle.
15:29Hvad vil de ellers udrette, de som lader sig døbe for de døde? Hvis døde i det hele taget ikke bliver oprejst hvorfor så lade sig døbe for dem? 15:30Hvorfor udsætter vi os også for fare hver time? 15:31Jeg dør dagligt, så sandt I, brødre, er min stolthed som jeg har i Kristus Jesus vores Herre. 15:32Hvis jeg som menneske har kæmpet mod vilde dyr i Efesos hvad gavnede det mig? Hvis døde ikke bliver oprejst, så lad os spise og drikke, for i morgen skal vi dø. 15:33Lad jer ikke bedrage:
»Dårligt selskab ødelægger gode skikke.«
15:34Bliv ædru som ret er, og synd ikke, for nogle har ikke gudserkendelse, til skam for jer siger jeg det.
15:35Men vil nogen sige: »Hvorledes oprejses de døde? Og med hvilken krop kommer de?« 15:36Tåbe, det du sår, bliver ikke levende hvis det ikke dør, 15:37og det du sår, sår du ikke som den krop den bliver til, men et nøgent korn, for eksempel hvede eller noget andet. 15:38Men Gud giver det en krop som han har besluttet, og til ethvert sædekorn dets egen krop. 15:39Ikke alt kød er det samme kød, men menneskers er ét, kvægets kød er et andet, fugles kød er et andet, og fisks kød er et andet. 15:40Der er himmelske kroppe og jordiske kroppe, men de himmelskes herlighed er en slags, men de jordiskes en anden slags, 15:41Solen har en herlighed, månen en anden herlighed og stjernerne en anden herlighed, for stjerne er forskellig fra stjerne i herlighed. 15:42Således er det også med de dødes opstandelse. Der sås i forgængelighed, men der oprejses i uforgængelighed. 15:43Der sås i vanære, men der oprejses i herlighed, der sås i svaghed, men der oprejses i kraft, 15:44der sås en sjælelig krop, men der oprejses en åndelig krop. Når der er en sjælelig krop, er der også en åndelig. 15:45Således står der også skrevet: »Det første menneske, Adam, blev til en levende sjæl.« Den sidste Adam blev til en ånd som gør levende. 15:46Men det åndelige er ikke det første, men det sjælelige, derefter kommer det åndelige. 15:47Det første menneske var af jord, jordisk, det andet menneske er fra himlen. 15:48Som den jordiske var, sådan er også de jordiske, og som den himmelske er, sådan er også de himmelske. 15:49Ligesom vi har båret den jordiskes billede, vil vi bære den himmelskes billede.
15:50Men dette siger jeg jer, brødre, at kød og blod kan ikke arve Guds rige, og det forgængelige arver ikke det uforgængelige. 15:51Se, jeg siger jer en hemmelighed: Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles 15:52i ét nu, i et øjeblik, ved den sidste basun, for basunen vil lyde, og de døde vil blive oprejst som uforgængelige, og vi vil blive forvandlet. 15:53For det forgængelige skal iføres uforgængelighed, og det dødelige skal iføres udødelighed. 15:54Men når det forgængelige har iført sig uforgængelighed, og det dødelige har iført sig udødelighed, så vil det ord som er skrevet, blive opfyldt:
»Døden er blevet opslugt til sejr.
15:55Død, hvor er din sejr?
Død, hvor er din brod?«
15:56Men dødens brod er synden, og syndens kraft er loven. 15:57Men tak til Gud som giver os sejren ved vores Herre Jesus Kristus. 15:58Derfor, mine elskede brødre, vær faste, urokkelige, altid rige i Herrens gerning fordi I ved at jeres arbejde ikke er forgæves i Herren.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 04.10.2023