Den Frie Bibel

Matthæus-Evangeliet, kapitel 12

Disciplene plukke Aks paa en Sabbat, 1-8. Jesus helbreder en vissen Haand, 9-14. Jesus er den Herrens Tjener, om hvem Esajas har talt, 15-21. Han beskyldes for at uddrive onde Aander ved Beelzebul, 22-24, afviser Beskyldningen, 25-30, taler om Bespottelse imod den Helligaand og revser sine Modstandere, 31-37. Han nægter at give noget Tegn fra Himmelen og varsler om, hvor ilde det skal gaa den vantro Slægt, 38-45. Han kalder Disciplene sine nærmeste paarørende, 46-50.

12:1Paa den Tid vandrede Jesus paa Sabbaten igennem en Sædemark; men hans Disciple bleve hungrige og begyndte at plukke Aks og at spise. 12:2Men da Farisæerne saa det, sagde de til ham: „Se, dine Disciple gøre, hvad det ikke er tilladt at gøre paa en Sabbat.“ 12:3Men han sagde til dem: „Have I ikke læst, hvad David gjorde, da han blev hungrig og de, som vare med ham? 12:4hvorledes han gik ind i Guds Hus og spiste Skuebrødene, som det ikke var ham tilladt at spise, ej heller dem, som vare med ham, men alene Præsterne? 12:5Eller have I ikke læst i Loven, at paa Sabbaterne vanhellige Præsterne Sabbaten i Helligdommen og ere dog uden Skyld? 12:6Men jeg siger eder, at her er det, som er større end Helligdommen. 12:7Men dersom I havde vidst, hvad det Ord betyder: Jeg har Lyst til Barmhjertighed og ikke til Offer, da havde I ikke fordømt dem, som ere uden Skyld. 12:8Thi Menneskesønnen er Herre over Sabbaten.“
12:9Og han gik videre derfra og kom ind i deres Synagoge. 12:10Og se, der var en Mand, som havde en vissen Haand; og de spurgte ham ad og sagde: „Er det tilladt at helbrede paa Sabbaten?“ for at de kunde anklage ham. 12:11Men han sagde til dem: „Hvilket Menneske er der iblandt eder, som har kun eet Faar, og ikke tager fat paa det og drager det op, dersom det paa Sabbaten falder i en Grav? 12:12Hvor meget er nu ikke et Menneske mere end et Faar? Altsaa er det tilladt at gøre vel paa Sabbaten.“ 12:13Da siger han til Manden: „Ræk din Haand ud!“ og han rakte den ud, og den blev igen sund som den anden. 12:14Men Farisæerne gik ud og lagde Raad op imod ham, hvorledes de kunde slaa ham ihjel.
12:15Men da Jesus mærkede det, drog han bort derfra; og mange fulgte ham, og han helbredte dem alle. 12:16Og han bød dem strengt, at de ikke maatte gøre ham kendt; 12:17for at det skulde opfyldes, som er talt ved Profeten Esajas, som siger: 12:18„Se, min Tjener, som jeg har udvalgt, min elskede, i hvem min Sjæl har Velbehag; jeg vil give min Aand over ham, og han skal forkynde Hedningerne Ret. 12:19Han skal ikke kives og ikke raabe, og ingen skal høre hans Røst paa Gaderne. 12:20Han skal ikke sønderbryde det knækkede Rør og ikke udslukke den rygende Tande, indtil han faar ført Retten frem til Sejr. 12:21Og paa hans Navn skulle Hedninger haabe.“
12:22Da blev en besat, som var blind og stum, ført til ham; og han helbredte ham, saa at den stumme talte og saa. 12:23Og alle Skarerne forfærdedes og sagde: „Mon denne skulde være Davids Søn?“ 12:24Men da Farisæerne hørte det, sagde de: „Denne uddriver ikke de onde Aander uden ved Beelzebul, de onde Aanders Fyrste.“
12:25Men saasom han kendte deres Tanker, sagde han til dem: „Hvert Rige, som er kommet i Splid med sig selv, lægges øde; og hver By eller Hus, som er kommet i Splid med sig selv, kan ikke bestaa. 12:26Og hvis Satan uddriver Satan, saa er han kommen i Splid med sig selv; hvorledes skal da hans Rige bestaa? 12:27Og dersom jeg uddriver de onde Aander ved Beelzebul, ved hvem uddrive da eders Sønner dem? Derfor skulle de være eders Dommere. 12:28Men dersom jeg uddriver de onde Aander ved Guds Aand, da er jo Guds Rige kommet til eder. 12:29Eller hvorledes kan nogen gaa ind i den stærkes Hus og røve hans Ejendele, uden han først binder den stærke? Da kan han plyndre hans Hus. 12:30Den, som ikke er med mig, er imod mig; og den, som ikke samler med mig, adspreder.
12:31Derfor siger jeg eder: Al Synd og Bespottelse skal forlades Menneskene, men Bespottelsen imod Aanden skal ikke forlades. 12:32Og den, som taler et Ord imod Menneskesønnen, ham skal det forlades; men den, som taler imod den Helligaand, ham skal det ikke forlades, hverken i denne Verden eller i den kommende. 12:33Lader enten Træet være godt og dets Frugt god; eller lader Træet være raaddent, og dets Frugt raadden; thi Træet kendes paa Frugten. 12:34I Øgleunger! hvorledes kunne I tale godt, naar I ere onde? Thi af Hjertets Overflødighed taler Munden. 12:35Et godt Menneske fremtager gode Ting af sit gode Forraad; og et ondt Menneske fremtager onde Ting af sit onde Forraad. 12:36Men jeg siger eder, at Menneskene skulle gøre Regnskab paa Dommens Dag for hvert utilbørligt Ord, som de tale. 12:37Thi af dine Ord skal du retfærdiggøres, og af dine Ord skal du fordømmes.“
12:38Da svarede nogle af de skriftkloge og Farisæerne ham og sagde: „Mester! vi ønske at se et Tegn af dig.“ 12:39Men han svarede og sagde til dem: „En ond og utro Slægt forlanger Tegn, men der skal intet Tegn gives den uden Profeten Jonas’s Tegn. 12:40Thi ligesom Jonas var tre Dage og tre Nætter i Havdyrets Bug, saaledes skal Menneskesønnen være tre Dage og tre Nætter i Jordens Skød. 12:41Mænd fra Ninive skulle opstaa ved Dommen sammen med denne Slægt og fordømme den; thi de omvendte sig ved Jonas’s Prædiken; og se, her er mere end Jonas. 12:42Sydens Dronning skal oprejses ved Dommen sammen med denne Slægt og fordømme den; thi hun kom fra Jordens Grænser for at høre Salomons Visdom; og se, her er mere end Salomon. 12:43Men naar den urene Aand er faren ud af Mennesket, vandrer den igennem vandløse Steder, søger Hvile og finder den ikke. 12:44Da siger den: Jeg vil vende om til mit Hus, som jeg gik ud af; og naar den kommer, finder den det ledigt, fejet og prydet. 12:45Saa gaar den hen og tager syv andre Aander med sig, som ere værre end den selv, og naar de ere komne derind, bo de der; og det sidste bliver værre med dette Menneske end det første. Saaledes skal det ogsaa gaa denne onde Slægt.“
12:46Medens han endnu talte til Skarerne, se, da stode hans Moder og hans Brødre udenfor og begærede at tale med ham. 12:47Da sagde en til ham: „Se, din Moder og dine Brødre staa udenfor og begære at tale med dig.“ 12:48Men han svarede og sagde til den, som sagde ham det: „Hvem er min Moder? og hvem ere mine Brødre?“ 12:49Og han rakte sin Haand ud over sine Disciple og sagde: „Se, her er min Moder og mine Brødre! 12:50Thi enhver, der gør min Faders Villie, som er i Himlene, han er min Broder og Søster og Moder.“

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.