Den Frie Bibel

Matthæus-Evangeliet, kapitel 4

Jesus fristes af Djævelen, 1-11. Han drager til Galilæa og tager Bolig i Kapernaum, 12-16. Han begynder at prædike, 17, kalder fire Disciple, 18-22, prædiker og helbreder, 23-25.

4:1Da blev Jesus af Aanden ført op i Ørkenen for at fristes af Djævelen. 4:2Og da han havde fastet fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter, blev han omsider hungrig. 4:3Og Fristeren gik til ham og sagde: „Er du Guds Søn, da sig, at disse Stene skulle blive Brød.“ 4:4Men han svarede og sagde: „Der er skrevet: Mennesket skal ikke leve af Brød alene, men af hvert Ord, som udgaar igennem Guds Mund.“ 4:5Da tager Djævelen ham med sig til den hellige Stad og stiller ham paa Helligdommens Tinde og siger til ham: 4:6„Er du Guds Søn, da kast dig herned; thi der er skrevet: Han skal give sine Engle Befaling om dig, og de skulle bære dig paa Hænder, for at du ikke skal støde din Fod paa nogen Sten.“ 4:7Jesus sagde til ham: „Der er atter skrevet: Du maa ikke friste Herren din Gud.“ 4:8Atter tager Djævelen ham med sig op paa et saare højt Bjerg og viser ham alle Verdens Riger og deres Herlighed; og han sagde til ham: 4:9„Alt dette vil jeg give dig, dersom du vil falde ned og tilbede mig.“ 4:10Da siger Jesus til ham: „Vig bort, Satan! thi der er skrevet: Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene.“ 4:11Da forlader Djævelen ham, og se, Engle kom til ham og tjente ham.
4:12Men da Jesus hørte, at Johannes var kastet i Fængsel, drog han bort til Galilæa. 4:13Og han forlod Nazareth og kom og tog Bolig i Kapernaum, som ligger ved Søen, i Sebulons og Nafthalis Egne, 4:14for at det skulde opfyldes, som er talt ved Profeten Esajas, som siger: 4:15„Sebulons Land og Nafthalis Land langs Søen, Landet hinsides Jordan, Hedningernes Galilæa, 4:16det Folk, som sad i Mørke, har set et stort Lys, og for dem, som sad i Dødens Land og Skygge, for dem er der opgaaet et Lys.“
4:17Fra den Tid begyndte Jesus at prædike og sige: „Omvender eder, thi Himmeriges Rige er kommet nær.“
4:18Men da han vandrede ved Galilæas Sø, saa han to Brødre, Simon, som kaldes Peter, og Andreas, hans Broder, i Færd med at kaste Garn i Søen; thi de vare Fiskere. 4:19Og han siger til dem: „Følger efter mig, saa vil jeg gøre eder til Menneskefiskere.“ 4:20Og de forlode straks Garnene og fulgte ham. 4:21Og da han derfra gik videre, saa han to andre Brødre, Jakob, Zebedæus’s Søn, og Johannes, hans Broder, i Skibet med deres Fader Zebedæus, i Færd med at bøde deres Garn, og han kaldte paa dem. 4:22Og de forlode straks Skibet og deres Fader og fulgte ham.
4:23Og Jesus gik omkring i hele Galilæa, idet han lærte i deres Synagoger og prædikede Rigets Evangelium og helbredte enhver Sygdom og enhver Skrøbelighed iblandt Folket. 4:24Og hans Ry kom ud over hele Syrien; og de bragte til ham alle dem, som lede af mange Haande Sygdomme og vare plagede af Lidelser, baade besatte og maanesyge og værkbrudne; og han helbredte dem. 4:25Og store Skarer fulgte ham fra Galilæa og Dekapolis og Jerusalem og Judæa og fra Landet hinsides Jordan.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.