Den Frie Bibel

Matthæus-Evangeliet, kapitel 6

Den rette Maade, hvorpaa Disciplenes Retfærdighed skal udøves, 1, indskærpes med Hensyn til Almisse, 2-4, Bøn, 5-15, Faste, 16-18. Ikke paa Jorden, men i Himmelen skal man samle sig Skatte og bevare Sjælens Øje sundt, 19-23. Man kan ikke samtidig tjene Gud og Mammon, og derfor skal, med Opgivelse af de timelige Bekymringer, Guds Rige og Retfærdighed først eftertragtes, 24-34.

6:1Vogter eder, at I ikke øve eders Retfærdighed for Menneskene for at beskues af dem: ellers have I ikke Løn hos eders Fader, som er i Himlene.
6:2Derfor, naar du giver Almisse, maa du ikke lade blæse i Basun foran dig, som Hyklerne gøre i Synagogerne og paa Gaderne, for at de kunne blive ærede af Menneskene; sandelig, siger jeg eder, de have allerede faaet deres Løn. 6:3Men naar du giver Almisse, da lad din venstre Haand ikke vide, hvad din højre gør, 6:4for at din Almisse kan være i Løndom, og din Fader, som ser i Løndom, skal betale dig.
6:5Og naar I bede, skulle I ikke være som Hyklerne; thi de staa gerne i Synagogerne og paa Gadehjørnerne og bede, for at de kunne vise sig for Menneskene; sandelig, siger jeg eder, de have allerede faaet deres Løn. 6:6Men du, naar du beder, da gaa ind i dit Kammer, og luk din Dør, og bed til din Fader, som er i Løndom, og din Fader, som ser i Løndom, skal betale dig. 6:7Men naar I bede, maa I ikke bruge overflødige Ord som Hedningerne; thi de mene, at de skulle blive bønhørte for deres mange Ord. 6:8Ligner derfor ikke dem; thi eders Fader ved, hvad I trænge til, førend I bede ham. 6:9Derfor skulle I bede saaledes: Vor Fader, du, som er i Himlene! Helliget vorde dit Navn; 6:10komme dit Rige; ske din Villie, som i Himmelen saaledes ogsaa paa Jorden; 6:11giv os i Dag vort daglige Brød; 6:12og forlad os vor Skyld, som ogsaa vi forlade vore Skyldnere; 6:13og led os ikke i Fristelse; men fri os fra det onde; [thi dit er Riget og Magten og Æren i Evighed! Amen.] 6:14Thi forlade I Menneskene deres Overtrædelser, vil eders himmelske Fader ogsaa forlade eder; 6:15men forlade I ikke Menneskene deres Overtrædelser, vil eders Fader ikke heller forlade eders Overtrædelser.
6:16Og naar I faste, da ser ikke bedrøvede ud som Hyklerne; thi de gøre deres Ansigter ukendelige, for at de kunne vise sig for Menneskene som fastende; sandelig, siger jeg eder, de have allerede faaet deres Løn. 6:17Men du, naar du faster, da salv dit Hoved, og to dit Ansigt, 6:18for at du ikke skal vise dig for Menneskene som fastende, men for din Fader, som er i Løndom; og din Fader, som ser i Løndom, skal betale dig.
6:19Samler eder ikke Skatte paa Jorden, hvor Møl og Rust fortære, og hvor Tyve bryde ind og stjæle; 6:20men samler eder Skatte i Himmelen, hvor hverken Møl eller Rust fortærer, og hvor Tyve ikke bryde ind og stjæle. 6:21Thi hvor din Skat er, der vil ogsaa dit Hjerte være. 6:22Øjet er Legemets Lys; derfor, dersom dit Øje er sundt, bliver hele dit Legeme lyst; 6:23men dersom dit Øje er daarligt, bliver hele dit Legeme mørkt. Dersom nu det Lys, der er i dig, er Mørke, hvor stort bliver da ikke Mørket!
6:24Ingen kan tjene to Herrer; thi han maa enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kunne ikke tjene Gud og Mammon. 6:25Derfor siger jeg eder: Bekymrer eder ikke for eders Liv, hvad I skulle spise, eller hvad I skulle drikke; ikke heller for eders Legeme, hvad I skulle iføre eder. Er ikke Livet mere end Maden, og Legemet mere end Klæderne? 6:26Ser paa Himmelens Fugle; de saa ikke og høste ikke og sanke ikke i Lader, og eders himmelske Fader føder dem; ere I ikke meget mere værd end de? 6:27Og hvem af eder kan ved at bekymre sig lægge een Alen til sin Vækst? 6:28Og hvorfor bekymre I eder for Klæder? Betragter Lillierne paa Marken, hvorledes de vokse; de arbejde ikke og spinde ikke; 6:29men jeg siger eder, at end ikke Salomon i al sin Herlighed var klædt som en af dem. 6:30Klæder da Gud saaledes det Græs paa Marken, som staar i Dag og i Morgen kastes i Ovnen, skulde han da ikke meget mere klæde eder, I lidettroende? 6:31Derfor maa I ikke bekymre eder og sige: Hvad skulle vi spise? eller: Hvad skulle vi drikke? eller: Hvormed skulle vi klæde os? 6:32— efter alt dette søge jo Hedningerne —. Thi eders himmelske Fader ved, at I have alle disse Ting nødig. 6:33Men søger først Guds Rige og hans Retfærdighed, saa skulle alle disse Ting gives eder i Tilgift. 6:34Bekymrer eder derfor ikke for den Dag i Morgen; thi den Dag i Morgen skal bekymre sig for sig selv. Hver Dag har nok i sin Plage.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.