Den Frie Bibel

Matthæus-Evangeliet, kapitel 3

Johannes prædiker, døber, formaner, 1-12. Jesus døbes af Johannes, 13-17.

3:1Men i de Dage fremstaar Johannes Døberen og prædiker i Judæas Ørken og siger: 3:2„Omvender eder, thi Himmeriges Rige er kommet nær.“ 3:3Thi han er den, om hvem der er talt ved Profeten Esajas, som siger: „Der er en Røst af en, som raaber i Ørkenen: Bereder Herrens Vej, gører hans Stier jævne!“ 3:4Men han, Johannes, havde sit Klædebon af Kamelhaar og et Læderbælte om sin Lænd; og hans Føde var Græshopper og vild Honning. 3:5Da drog Jerusalem ud til ham og hele Judæa og hele Omegnen om Jordan. 3:6Og de bleve døbte af ham i Floden Jordan, idet de bekendte deres Synder. 3:7Men da han saa mange af Farisæerne og Saddukæerne komme til hans Daab, sagde han til dem: „I Øgleunger! hvem har lært eder at fly fra den kommende Vrede? 3:8Bærer da Frugt, som er Omvendelsen værdig, 3:9og mener ikke at kunne sige ved eder selv: Vi have Abraham til Fader; thi jeg siger eder, at Gud kan opvække Abraham Børn af disse Stene. 3:10Men Øksen ligger allerede ved Roden af Træerne; saa bliver da hvert Træ, som ikke bærer god Frugt, omhugget og kastet i Ilden. 3:11Jeg døber eder med Vand til Omvendelse, men den, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, han, hvis Sko jeg ikke er værdig at bære; han skal døbe eder med den Helligaand og Ild. 3:12Hans Kasteskovl er i hans Haand, og han skal gennemrense sin Lo og samle sin Hvede i Laden; men Avnerne skal han opbrænde med uslukkelig Ild.“
3:13Da kommer Jesus fra Galilæa til Jordan til Johannes for at døbes af ham. 3:14Men Johannes vilde formene ham det og sagde: „Jeg trænger til at døbes af dig, og du kommer til mig!“ 3:15Men Jesus svarede og sagde til ham: „Tilsted det nu; thi saaledes sømmer det sig for os at fuldkomme al Retfærdighed.“ Da tilsteder han ham det. 3:16Men da Jesus var bleven døbt, steg han straks op af Vandet, og se, Himlene aabnedes for ham, og han saa Guds Aand dale ned som en Due og komme over ham. 3:17Og se, der kom en Røst fra Himlene, som sagde: „Denne er min Søn, den elskede, i hvem jeg har Velbehag.“

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.