Den Frie Bibel

Matthæus-Evangeliet, kapitel 21

Jesus rider ind i Jerusalem, 1-11, renser Helligdommen og forsvarer de Børn, som prise ham, 12-16. Han forbander Figentræet, 17-22, og nægter at svare paa Ypperstepræsternes Spørgsmaal om hans Myndighed, 23-27. Lignelsen om de to Sønner, 28-32. Lignelsen om den udlejede Vingaard, 33-44. Ypperstepræsterne og Farisæerne søge at gribe ham, 45-46.

21:1Og da de nærmede sig Jerusalem og kom til Bethfage ved Oliebjerget, da udsendte Jesus to Disciple og sagde til dem: 21:2„Gaar hen i den Landsby, som ligger lige for eder; og straks skulle I finde en Aseninde bunden og et Føl hos hende; løser dem og fører dem til mig! 21:3Og dersom nogen siger noget til eder, da siger, at Herren har Brug for dem, saa skal han straks sende dem.“ 21:4Men dette er sket, for at det skulde opfyldes, der er talt ved Profeten, som siger: 21:5„Siger til Zions Datter: Se, din Konge kommer til dig, sagtmodig og ridende paa et Asen og paa et Trældyrs Føl.“ 21:6Men Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus befalede dem; 21:7og de hentede Aseninden og Føllet og lagde deres Klæder paa dem, og han satte sig derpaa. 21:8Men de fleste af Folkeskaren bredte deres Klæder paa Vejen, andre huggede Grene af Træerne og strøede dem paa Vejen. 21:9Men Skarerne, som gik foran ham og fulgte efter, raabte og sagde: „Hosanna Davids Søn! velsignet være den, som kommer, i Herrens Navn! Hosanna i det højeste!“ 21:10Og da han drog ind i Jerusalem, kom hele Staden i Bevægelse og sagde: „Hvem er denne?“ 21:11Men Skarerne sagde: „Det er Profeten Jesus fra Nazareth i Galilæa.“
21:12Og Jesus gik ind i Guds Helligdom og uddrev alle dem, som solgte og købte i Helligdommen, og han væltede Vekselerernes Borde og Duekræmmernes Stole. 21:13Og han siger til dem: „Der er skrevet: Mit Hus skal kaldes et Bedehus; men I gøre det til en Røverkule.“ 21:14Og der kom blinde og lamme til ham i Helligdommen, og han helbredte dem. 21:15Men da Ypperstepræsterne og de skriftkloge saa de Undergerninger, som han gjorde, og Børnene, som raabte i Helligdommen og sagde: „Hosanna Davids Søn!“ bleve de vrede og sagde til ham: 21:16„Hører du, hvad disse sige?“ Men Jesus siger til dem: „Ja! have I aldrig læst: Af umyndiges og diendes Mund har du beredt dig Lovsang?“
21:17Og han forlod dem og gik uden for Staden til Bethania og overnattede der. 21:18Men da han om Morgenen igen gik ind til Staden, blev han hungrig. 21:19Og han saa et Figentræ ved Vejen og gik hen til det, og han fandt intet derpaa uden Blade alene. Og han siger til det: „Aldrig i Evighed skal der vokse Frugt mere paa dig!“ Og Figentræet visnede straks. 21:20Og da Disciplene saa det, forundrede de sig og sagde: „Hvorledes kunde Figentræet straks visne?“ 21:21Men Jesus svarede og sagde til dem: „Sandelig, siger jeg eder, dersom I have Tro og ikke tvivle, da skulle I ikke alene kunne gøre det med Figentræet, men dersom I endog sige til dette Bjerg: Løft dig op og kast dig i Havet, da skal det ske. 21:22Og alt, hvad I begære i Bønnen troende, det skulle I faa.“
21:23Og da han kom ind i Helligdommen, kom Ypperstepræsterne og Folkets Ældste hen til ham, medens han lærte, og de sagde: „Af hvad Magt gør du disse Ting, og hvem har givet dig denne Magt?“ 21:24Men Jesus svarede og sagde til dem: „Ogsaa jeg vil spørge eder om een Ting, og dersom I sige mig det, vil ogsaa jeg sige eder, af hvad Magt jeg gør disse Ting. 21:25Johannes’s Daab, hvorfra var den? Fra Himmelen eller fra Mennesker?“ Men de tænkte ved sig selv og sagde: „Sige vi: Fra Himmelen, da vil han sige til os: Hvorfor troede I ham da ikke? 21:26Men sige vi: Fra Mennesker, frygte vi for Mængden; thi de holde alle Johannes for en Profet.“ 21:27Og de svarede Jesus og sagde: „Det vide vi ikke.“ Da sagde ogsaa han til dem: „Saa siger ikke heller jeg eder, af hvad Magt jeg gør disse Ting.
21:28Men hvad tykkes eder? En Mand havde to Børn; og han gik til den første og sagde: Barn! gaa hen, arbejd i Dag i min Vingaard! 21:29Men han svarede og sagde: Nej, jeg vil ikke; men bagefter fortrød han det og gik derhen. 21:30Og han gik til den anden og sagde ligesaa. Men han svarede og sagde: Ja, Herre! og gik ikke derhen. 21:31Hvem af de to gjorde Faderens Villie?“ De sige: „Den første.“ Jesus siger til dem: „Sandelig siger jeg eder, at Toldere og Skøger gaa forud for eder ind i Guds Rige. 21:32Thi Johannes kom til eder paa Retfærdigheds Vej, og I troede ham ikke, men Toldere og Skøger troede ham; men endskønt I saa det, fortrøde I det alligevel ikke bagefter, saa I troede ham.
21:33Hører en anden Lignelse: Der var en Husbonde, som plantede en Vingaard og satte et Gærde omkring den og gravede en Perse i den og byggede et Taarn; og han lejede den ud til Vingaardsmænd og drog udenlands. 21:34Men da Frugttiden nærmede sig, sendte han sine Tjenere til Vingaardsmændene for at faa dens Frugter. 21:35Og Vingaardsmændene grebe hans Tjenere, og en sloge de, en dræbte de, og en stenede de. 21:36Atter sendte han andre Tjenere hen, flere end de første; og de gjorde ligesaa med dem. 21:37Men til sidst sendte han sin Søn til dem og sagde: De ville undse sig for min Søn. 21:38Men da Vingaardsmændene saa Sønnen, sagde de til hverandre: Det er Arvingen; kommer, lader os slaa ham ihjel og faa hans Arv! 21:39Og de grebe ham og kastede ham ud af Vingaarden og sloge ham ihjel. 21:40Naar da Vingaardens Herre kommer, hvad vil han saa gøre med disse Vingaardsmænd?“ 21:41De sige til ham: „Ilde vil han ødelægge de onde og leje sin Vingaard ud til andre Vingaardsmænd, som ville give ham Frugterne i deres Tid.“ 21:42Jesus siger til dem: „Have I aldrig læst i Skrifterne: Den Sten, som Bygningsmændene forkastede, den er bleven til en Hovedhjørnesten; fra Herren er dette kommet, og det er underligt for vore Øjne. 21:43Derfor siger jeg eder, at Guds Rige skal tages fra eder og gives til et Folk, som bærer dets Frugter. 21:44Og den, som falder paa denne Sten, skal slaa sig sønder; men hvem den falder paa, ham skal den knuse.“
21:45Og da Ypperstepræsterne og Farisæerne hørte hans Lignelser, forstode de, at han talte om dem. 21:46Og de søgte at gribe ham, men frygtede for Skarerne; thi de holdt ham for en Profet.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.