Den Frie Bibel

Matthæus-Evangeliet, kapitel 28

Kvinderne gaa ud til Graven; en Engel forkynder dem, at Jesus er opstanden; da de vende tilbage fra Graven, aabenbarer Jesus sig for dem, 1-10. Nogle af Vagten melde Ypperstepræsterne det skete, men underkøbes til at tie, 11-15. Jesus aabenbares i Galilæa for de elleve og giver Befaling om at gøre alle Folkeslag til hans Disciple, 16-20.

28:1Men efter Sabbaten, da det gryede ad den første Dag i Ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til Graven. 28:2Og se, der skete et stort Jordskælv; thi en Herrens Engel for ned fra Himmelen og traadte til og væltede Stenen bort og satte sig paa den. 28:3Men hans Udseende var ligesom et Lyn og hans Klædebon hvidt som Sne. 28:4Men de, som holdt Vagt, skælvede af Frygt for ham og bleve som døde. 28:5Men Engelen tog til Orde og sagde til Kvinderne: „I skulle ikke frygte! thi jeg ved, at I lede efter Jesus den korsfæstede. 28:6Han er ikke her; thi han er opstanden, som han har sagt. Kommer hid, ser Stedet, hvor Herren laa! 28:7Og gaar hastigt hen og siger hans Disciple, at han er opstanden fra de døde; og se, han gaar forud for eder til Galilæa; der skulle I se ham. Se, jeg har sagt eder det.“ 28:8Og de gik hastigt bort fra Graven med Frygt og stor Glæde og løb hen for at forkynde hans Disciple det. 28:9Men medens de gik for at forkynde hans Disciple det, se, da mødte Jesus dem og sagde: „Hil være eder!“ Men de traadte til og omfavnede hans Fødder og tilbade ham. 28:10Da siger Jesus til dem: „Frygter ikke! gaar hen og forkynder mine Brødre, at de skulle gaa bort til Galilæa, og der skulle de se mig.“
28:11Men medens de gik derhen, se, da kom nogle af Vagten ind i Staden og meldte Ypperstepræsterne alt det, som var sket. 28:12Og de samledes med de Ældste og holdt Raad og gave Stridsmændene rigelige Penge 28:13og sagde: „Siger: Hans Disciple kom om Natten og stjal ham, medens vi sov. 28:14Og dersom Landshøvdingen faar det at høre, ville vi stille ham tilfreds og holde eder angerløse.“ 28:15Men de toge Pengene og gjorde, som det var lært dem. Og dette Ord blev udspredt iblandt Jøderne indtil den Dag i Dag.
28:16Men de elleve Disciple gik til Galilæa, til det Bjerg, hvor Jesus havde sat dem Stævne. 28:17Og da de saa ham, tilbade de ham; men nogle tvivlede. 28:18Og Jesus traadte frem, talte til dem og sagde: „Mig er given al Magt i Himmelen og paa Jorden. 28:19Gaar derfor hen og gører alle Folkeslagene til mine Disciple, idet I døbe dem til Faderens og Sønnens og den Helligaands Navn, 28:20og idet I lære dem at holde alt det, som jeg har befalet eder. Og se, jeg er med eder alle Dage indtil Verdens Ende.“

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.