Den Frie Bibel

Matthæus-Evangeliet, kapitel 24

Jesus forudsiger Templets Ødelæggelse, 1-2. Han taler om, hvilke Ting der skulle gaa forud for hans Genkomst, 3-14, om Jerusalems Undergang, 15-28, om sin Genkomst, 29-36, om Sorgløsheden hos Verden, 37-41, og om Aarvaagenheden, hvormed hin Dag bør imødeses, 42-51.

24:1Og Jesus gik ud, bort fra Helligdommen, og hans Disciple kom til ham for at vise ham Helligdommens Bygninger. 24:2Men han svarede og sagde til dem: „Se I ikke alt dette? Sandelig, siger jeg eder, her skal ikke lades Sten paa Sten, som jo skal nedbrydes.“
24:3Men da han sad paa Oliebjerget, kom hans Disciple til ham afsides og sagde: „Sig os, naar skal dette ske? Og hvad er Tegnet paa din Tilkommelse og Verdens Ende?“ 24:4Og Jesus svarede og sagde til dem: „Ser til, at ingen forfører eder! 24:5Thi mange skulle paa mit Navn komme og sige: Jeg er Kristus; og de skulle forføre mange. 24:6Men I skulle faa at høre om Krige og Krigsrygter. Ser til, lader eder ikke forskrække; thi det maa ske; men Enden er ikke endda. 24:7Thi Folk skal rejse sig mod Folk, og Rige mod Rige, og der skal være Hungersnød og Jordskælv her og der. 24:8Men alt dette er Veernes Begyndelse. 24:9Da skulle de overgive eder til Trængsel og slaa eder ihjel, og I skulle hades af alle Folkeslagene for mit Navns Skyld. 24:10Og da skulle mange forarges og forraade hverandre og hade hverandre. 24:11Og mange falske Profeter skulle fremstaa og forføre mange. 24:12Og fordi Lovløsheden bliver mangfoldig, vil Kærligheden blive kold hos de fleste. 24:13Men den, som holder ud indtil Enden, han skal frelses. 24:14Og dette Rigets Evangelium skal prædikes i hele Verden til et Vidnesbyrd for alle Folkeslagene; og da skal Enden komme.
24:15Naar I da se Ødelæggelsens Vederstyggelighed, hvorom der er talt ved Profeten Daniel, staa paa hellig Grund, (den, som læser det, han give Agt!) 24:16da skulle de, som ere i Judæa, fly ud paa Bjergene; 24:17den, som er paa Taget, stige ikke ned for at hente, hvad der er i hans Hus; 24:18og den, som er paa Marken, vende ikke tilbage for at hente sine Klæder! 24:19Men ve de frugtsommelige og dem, som give Die, i de Dage! 24:20Og beder om, at eders Flugt ikke skal ske om Vinteren, ej heller paa en Sabbat; 24:21thi der skal da være en Trængsel saa stor, som der ikke har været fra Verdens Begyndelse indtil nu og heller ikke skal komme. 24:22Og dersom disse Dage ikke bleve afkortede, da blev intet Kød frelst; men for de udvalgtes Skyld skulle disse Dage afkortes. 24:23Dersom nogen da siger til eder: Se, her er Kristus, eller der! da skulle I ikke tro det. 24:24Thi falske Krister og falske Profeter skulle fremstaa og gøre store Tegn og Undergerninger, saa at ogsaa de udvalgte skulde blive forførte, om det var muligt. 24:25Se, jeg har sagt eder det forud. 24:26Derfor, om de sige til eder: Se, han er i Ørkenen, da gaar ikke derud; se, han er i Kamrene, da tror det ikke! 24:27Thi ligesom Lynet udgaar fra Østen og lyser indtil Vesten, saaledes skal Menneskesønnens Tilkommelse være. 24:28Hvor Aadselet er, der ville Ørnene samle sig.
24:29Men straks efter de Dages Trængsel skal Solen formørkes og Maanen ikke give sit Skin og Stjernerne falde ned fra Himmelen, og Himmelens Kræfter skulle rystes. 24:30Og da skal Menneskesønnens Tegn vise sig paa Himmelen; og da skulle alle Jordens Stammer jamre sig, og de skulle se Menneskesønnen komme paa Himmelens Skyer med Kraft og megen Herlighed. 24:31Og han skal udsende sine Engle med stærktlydende Basun, og de skulle samle hans udvalgte fra de fire Vinde, fra den ene Ende af Himmelen til den anden. 24:32Men lærer Lignelsen af Figentræet: Naar dets Gren allerede er bleven blød, og Bladene skyde frem, da skønne I, at Sommeren er nær. 24:33Saaledes skulle ogsaa I, naar I se alt dette, skønne, at han er nær for Døren. 24:34Sandelig, siger jeg eder, denne Slægt skal ingenlunde forgaa, førend alle disse Ting ere skete. 24:35Himmelen og Jorden skulle forgaa, men mine Ord skulle ingenlunde forgaa. 24:36Men om den Dag og Time ved ingen, end ikke Himmelens Engle, heller ikke Sønnen, men kun Faderen alene.
24:37Og ligesom Noas Dage vare, saaledes skal Menneskesønnens Tilkommelse være. 24:38Thi ligesom de i Dagene før Syndfloden aade og drak, toge til Ægte og bortgiftede, indtil den Dag, da Noa gik ind i Arken, 24:39og ikke agtede det, førend Syndfloden kom og tog dem alle bort, saaledes skal ogsaa Menneskesønnens Tilkommelse være. 24:40Da skulle to Mænd være paa Marken; den ene tages med, og den anden lades tilbage. 24:41To Kvinder skulle male paa Kværnen; den ene tages med, og den anden lades tilbage.
24:42Vaager derfor, thi I vide ikke, paa hvilken Dag eders Herre kommer. 24:43Men dette skulle I vide, at dersom Husbonden vidste, i hvilken Nattevagt Tyven vilde komme, da vaagede han og tillod ikke, at der skete Indbrud i hans Hus. 24:44Derfor vorder ogsaa I rede; thi Menneskesønnen kommer i den Time, som I ikke mene. 24:45Hvem er saa den tro og forstandige Tjener, som hans Herre har sat over sit Tyende til at give dem deres Mad i rette Tid? 24:46Salig er den Tjener, hvem hans Herre, naar han kommer, finder handlende saaledes. 24:47Sandelig siger jeg eder, han skal sætte ham over alt, hvad han ejer. 24:48Men dersom den onde Tjener siger i sit Hjerte: Min Herre tøver, 24:49og saa begynder at slaa sine Medtjenere og spiser og drikker med Drankerne, 24:50da skal den Tjeners Herre komme paa den Dag, han ikke venter, og i den Time, han ikke ved, 24:51og hugge ham sønder og give ham hans Lod sammen med Hyklerne; der skal der være Graad og Tænders Gnidsel.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.