Den Frie Bibel

Den første Krønikernes Bog, kapitel 1

Adams Afkom opregnes, 1-4; Jafets, 5-7; Kams, 8-16; Sems, 17-27; Abrahams, 28-33; Esaus 34-42; Kongerne og Fyrsterne, som have regeret i Edom, før der var Konge i Israel, opregnes, 43-54.

1:1Adam, Seth, Enos, 1:2Kenan, Mahalaleel, Jared, 1:3Enok, Metusela, Lamek, 1:4Noa, Sem, Kam og Jafet.
1:5Jafets Sønner vare: Gomer og Magog og Madaj og Javan og Thubal og Mesek og Thiras. 1:6Og Gomers Sønner vare: Askenas og Difat og Thogarma. 1:7Og Javans Sønner vare: Elisa og Tharsis, Kithim og Rodanim.
1:8Kams Sønner vare: Kus og Mizraim, Put og Kanaan. 1:9Og Kus’s Sønner vare: Seba og Havila og Sabtha og Raema og Sabteka; og Raemas Sønner vare: Skeba og Dedan. 1:10Og Kus avlede Nimrod; han begyndte at blive vældig paa Jorden. 1:11Og Mizraim avlede Luder og Anamer og Lehaber og Naftuher 1:12og Pathruser og Kasluher, fra hvilke Filister udgik, og Kafthorer. 1:13Og Kanaan avlede Zidon, sin førstefødte, og Heth 1:14og Jebusiter og og Amoriter og Girgasiter 1:15og Heviter og Arkiter og Siniter 1:16og Arvaditer og Zemariter og Hamathiter.
1:17Sems Sønner vare: Elam og Assur og Arfaksad og Lud og Aram og Uz og Hul og Gether og Mesek. 1:18Og Arfaksad avlede Sala, og Sala avlede Eber. 1:19Og for Eber bleve fødte to Sønner, den enes Navn var Peleg, fordi Jorden blev skiftet i hans Dage, og hans Broders Navn var Joktan. 1:20Og Joktan avlede Almodad og Salef og Hazarmaveth og Jara 1:21og Hadoram og Usal og Dikla 1:22og Ebal og Abimael og Skeba 1:23og Ofir og Havila og Jobab; alle disse ere Joktans Sønner. 1:24Sem, Arfaksad, Salak, 1:25Eber, Peleg, Reu, 1:26Serug, Nakor, Thara, 1:27Abram, det er Abraham.
1:28Abrahams Sønner vare: Isak og Ismael. 1:29Disse ere deres Slægter: Nebajoth, Ismaels førstefødte, og Kedar og Adbeel og Mibsam, 1:30Misma og Duma, Massa, Hadad og Thema, 1:31Jethur, Nafis og Kedma; disse vare Ismaels Sønner. 1:32Og Keturas, Abrahams Medhustrus, Sønner: hun fødte Simran og Joksan og Medan og Midian, Jisbak og Sua; og Joksans Sønner vare: Skeba og Dedan. 1:33Og Midians Sønner vare: Efa og Efer og Kanok og Abida og Eldaa; alle disse vare Keturas Sønner.
1:34Og Abraham avlede Isak; Isaks Sønner vare: Esau og Israel. 1:35Og Esaus Sønner vare: Elifas, Reguel og Jeus og Jaelam og Kora. 1:36Elifas’s Sønner vare: Theman og Omar, Zefi og Gaetham, Kenas, og af Thimna Amalek. 1:37Reguels Børn vare: Nahath, Sera, Samma og Missa. 1:38Og Seirs Sønner vare: Lotan og Sobal og Zibeon og Ana og Dison og Ezer og Disan. 1:39Og Lotans Sønner vare: Hori og Homam, og Thimna var Lotans Søster. 1:40Sobals Sønner vare: Aljan og Manahat og Ebal, Sifi og Onam; og Zibeons Sønner vare: Aja og Ana. 1:41Anas Sønner vare: Dison; og Disons Sønner vare: Hamran og Esban og Jithran og Keran. 1:42Ezers Sønner vare: Bilhan og Saavan og Jaakan; Disans Sønner vare: Uz og Aran.
1:43Og disse ere de Konger, som regerede i Edoms Land, førend nogen Konge regerede over Israels Børn: Bela, Beors Søn, og hans Stads Navn var Dinhaba. 1:44Og Bela døde, og Jobab, Seras Søn af Bozra, blev Konge i hans Sted. 1:45Og Jobab døde, og Husam af Themaniternes Land blev Konge i hans Sted. 1:46Og Husam døde, og Hadad, Bedads Søn, blev Konge i hans Sted; denne slog Midianiterne paa Moabs Mark, og hans Stads Navn var Avith. 1:47Og Hadad døde, og Samla af Masreka blev Konge i hans Sted. 1:48Og Samla døde, og Saul af Rekoboth ved Floden blev Konge i hans Sted. 1:49Og Saul døde, og Baal-Hanan, Akbors Søn, blev Konge i hans Sted. 1:50Og Baal-Hanan døde, og Hadad blev Konge i hans Sted, og hans Stads Navn var Pai, og hans Hustrus Navn Mehetabeel, en Datter af Matred, Mesahabs Datter. 1:51Der Hadad døde, da blev der Fyrster i Edom: Fyrsten Thimna, Fyrsten Alva, Fyrsten Jeteth, 1:52Fyrsten Oholibama, Fyrsten Ela, Fyrsten Pinon, 1:53Fyrsten Kenas, Fyrsten Theman, Fyrsten Mibzar, 1:54Fyrsten Magdiel, Fyrsten Iram; disse vare Fyrsterne i Edom.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.