Den Frie Bibel

Den første Krønikernes Bog, kapitel 16

David lader Arken indføre paa dens Sted, ofrer, velsigner Folket og lader uddele Brød, Kød og Vin, 1-3; han beskikker Leviterne til at love Gud med Sang og Musik, 4-6; han forordner en herlig Lovsalme, som skulde synges ved Arken, 7-36; han beskikker Sangere, Portnere, Præster til at ofre; Folket drager hjem, 37-43.

16:1Og de indførte Guds Ark og satte den midt i Paulunet, som David havde opslaget til den, og ofrede Brændofre og Takofre for Guds Ansigt. 16:2Og der David var færdig med at ofre Brændofferet og Takofferet, da velsignede han Folket i Herrens Navn. 16:3Og han uddelte til hver Mand i Israel, baade Mænd og Kvinder, til hver især et helt Brød og et Stykke Kød og en Rosinkage.
16:4Og han satte nogle af Leviterne for Herrens Ark til Tjenere og til at prise og at takke og at love Herren Israels Gud; 16:5— Asaf var den ypperste og den anden efter ham Sakaria; — Jeiel og Semiramoth og Jehiel og Mathithja og Eliab og Benaja og Obed-Edom og Jeiel med Psaltres Instrumenter og med Harper, og Asaf lod sig høre med Cymbler; 16:6men Benaja og Jehasiel, Præsterne, med stedse lydende Basuner foran Guds Pagts Ark.
16:7Paa den Dag overdrog David første Gang Asaf og hans Brødre at synge Lovsangen for Herren: 16:8Lover Herren, paakalder hans Navn, kundgører hans Gerninger iblandt Folkene. 16:9Synger for ham, synger Psalmer for ham, taler om alle hans underlige Gerninger! 16:10Roser eder af hans hellige Navn; deres Hjerte skal glædes, som søge Herren. 16:11Spørger efter Herren og hans Magt, søger hans Ansigt altid! 16:12Kommer hans underlige Gerninger i Hu, som han har gjort, hans underlige Ting og hans Munds Domme. 16:13I, hans Tjener Israels Sæd! I Jakobs Børn, hans udvalgte! 16:14Han er Herren vor Gud, hans Domme ere i al Verden. 16:15Kommer evindeligt hans Pagt i Hu, det Ord, han har befalet, til tusinde Slægter, 16:16som han indgik med Abraham, og hans Ed til Isak, 16:17og stadfæstede for Jakob til en Skik, for Israel til en evig Pagt, 16:18der han sagde: Dig vil jeg give Kanaans Land, eders Arvs Part; 16:19der I vare en liden Hob Folk, ja faa og fremmede der. 16:20Og de vandrede fra Folk til Folk, og fra et Rige til et andet Folk. 16:21Han lod ingen Mand gøre dem Uret og straffede Konger for deres Skyld, sigende: 16:22Rører ikke ved mine Salvede, og gører mine Profeter intet ondt! 16:23Synger for Herren, alt Landet! bebuder fra Dag til Dag hans Frelse! 16:24Fortæller hans Herlighed iblandt Hedningerne, hans underfulde Gerninger iblandt alle Folkene. 16:25Thi Herren er stor og saare priselig, og han er forfærdelig over alle Guder. 16:26Thi alle Folkenes Guder ere Afguder, men Herren gjorde Himmelen. 16:27Ære og Hæder er for hans Ansigt, Styrke og Glæde er paa hans Sted. 16:28Giver Herren, I Folks Slægter! giver Herren Ære og Styrke! 16:29Giver Herren hans Navns Ære; fremfører Skænk og kommer for hans Ansigt, tilbeder Herren i hellig Prydelse! 16:30Al Jorden bæve for hans Ansigt, og Jordens Kreds skal befæstes, at den ikke ryster. 16:31Himlene skulle glædes, og Jorden frydes, og de skulle sige iblandt Hedningerne: Herren regerer. 16:32Havet skal bruse og dets Fylde; Marken skal frydes, og alt det, som er paa den. 16:33Da skulle Træerne i Skoven fryde sig for Herrens Ansigt, thi han kommer for at dømme Jorden. 16:34Lover Herren, thi han er god, thi hans Miskundhed varer evindelig, 16:35og siger: Frels os, vor Frelses Gud! og saml os og udfri os fra Hedningerne for at love dit hellige Navn, at berømme os af din Pris. 16:36Lovet være Herren, Israels Gud, fra Evighed til Evighed! Og alt Folket sagde Amen, og: Lov Herren!
16:37Saa lod han der blive foran Herrens Pagts Ark Asaf og hans Brødre til stadig Tjeneste foran Arken, til hver Dags Gerning paa sin Dag. 16:38Og Obed-Edom og deres Brødre, otte og tresindstyve, ja Obed-Edom, Jeduthuns Søn, og Hosa satte han til Portnere. 16:39Og Zadok, Præsten, og hans Brødre, Præsterne, lod han tjene foran Herrens Tabernakel paa den Høj, som er i Gibeon, 16:40at de stadigt skulde bringe Herren Brændofre paa Brændofferets Alter, Morgen og Aften, og det efter alt det, som er skrevet i Herrens Lov, som han bød Israel. 16:41Og med dem vare Heman og Jeduthun og de øvrige af de udvalgte, som vare nævnte ved Navn, til at love Herren, fordi hans Miskundhed varer evindelig. 16:42Ja med dem vare Heman og Jeduthun, for dem, som lode sig høre med Basuner og Cymbler og med Guds Sanges Instrumenter; men Jeduthuns Sønner vare ved Porten. 16:43Saa drog alt Folket hen, hver til sit Hus; og David vendte om for at velsigne sit Hus.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.