Den Frie Bibel

Den første Krønikernes Bog, kapitel 2

Jakobs Sønner opregnes; Judas Afkom beskrives, særdeles af Sera, 1-8; af Hezron og hans Søn Ram, hvorhos Isajs Slægt beskrives, 9-17; af Hezron og Makirs Datter, 18-24; af Hezrons Søn Jerahmeel, 25-41; atter af Kaleb, 42-55.

2:1Disse vare Israels Sønner: Ruben, Simeon, Levi og Juda, Isaskar og Sebulon, 2:2Dan, Josef og Benjamin, Nafthali, Gad og Aser. 2:3Judas Sønner vare: Er og Onan og Sela, disse tre bleve ham fødte af Suas Datter den kananitiske; og Er, Judas førstefødte, var ond for Herrens Øjne, derfor dræbte han ham. 2:4Men Thamar, hans Sønnekone, fødte ham Perez og Sera; alle Judas Sønner vare fem. 2:5Perez’s Sønner vare: Hezron og Hamul. 2:6Og Seras Sønner vare: Simri og Ethan og Heman og Kalkol og Dara, fem i alt. 2:7Og Karmis Sønner vare: Akar, som forstyrrede Israel, og som forgreb sig paa det bandlyste Gods. 2:8Og Ethans Sønner vare: Asaria.
2:9Og Hezrons Sønner, som fødtes ham, vare: Jerameel og Ram og Kalubaj. 2:10Og Ram avlede Amminadab, og Amminadab avlede Nahesson, en Fyrste for Judas Børn. 2:11Og Nahesson avlede Salma, og Salma avlede Boas. 2:12Og Boas avlede Obed, og Obed avlede Isaj. 2:13Og Isaj avlede Eliab, sin førstefødte, og Abinadab den anden, og Simea den tredje, 2:14Nethaneel den fjerde, Raddaj den femte, 2:15Ozem den sjette, David den syvende. 2:16Og deres Søstre vare: Zeruja og Abigail; og Zerujas Sønner vare: Abisaj og Joab og Asael, de tre. 2:17Og Abigail fødte Amasa; og Amasas Fader var Jether, Ismaeliten.
2:18Og Kaleb, Hezrons Søn, avlede Børn med Asuba, sin Hustru, og med Jerioth; og af hin ere disse Sønner: Jeser og Sobab og Ardon. 2:19Der Asuba døde, da tog Kaleb sig Efrat, og hun fødte ham Hur 2:20Og Hur avlede Uri, og Uri avlede Bezaleel. 2:21Og derefter gik Hezron ind til Makirs, Gileads Faders, Datter og tog hende, der han var tresindstyve Aar gammel, og hun fødte ham Segub. 2:22Og Segub avlede Jair; og han havde tre og tyve Stæder i Gileads Land. 2:23Og Gesur og Aram toge Jairs Byer fra dem, samt Kenath med dens tilliggende Byer, tresindstyve Stæder; alle disse vare Efterkommere af Makir, Gileads Fader. 2:24Og efter Hezrons Død i Kaleb Efrata fødte Abia, Hezrons Hustru, ham Ashur, Thekoas Fader.
2:25Og Jerahmeels, Hezrons førstefødtes, Sønner vare: Ram, den førstefødte, og Buna og Oren og Ozem, af Ahia. 2:26Og Jerahmeel havde en anden Hustru, hvis Navn var Athara; hun var Onams Moder. 2:27Og Rams, Jerahmeels førstefødtes, Sønner vare: Maaz og Jamin og Eker. 2:28Og Onams Sønner vare: Sammaj og Jada; og Sammajs Sønner vare: Nadab og Abisur. 2:29Og Abisurs Hustrus Navn var Abikail, og hun fødte ham Akban og Molid. 2:30Og Nadabs Sønner vare: Seled og Appaim, og Seled døde uden Børn. 2:31Og Appaims Sønner vare: Jisei; og Jiseis Sønner vare: Sesan; og Sesans Børn vare: Ahelaj. 2:32Og Jadas, Sammajs Broders, Sønner vare: Jether og Jonathan; og Jether døde uden Børn. 2:33Og Jonathans Sønner vare: Peleth og Sasa; disse vare Jerahmeels Børn. 2:34Og Sesan havde ingen Sønner, men Døtre, og Sesan havde en ægyptisk Tjener, hvis Navn var Jarha. 2:35Og Sesan gav Jarha, sin Tjener, sin Datter til Hustru, og hun fødte ham Athaj, 2:36og Athaj avlede Nathan, og Nathan avlede Sabad, 2:37og Sabad avlede Eflal, og Eflal avlede Obed, 2:38og Obed avlede Jehu, og Jehu avlede Asaria, 2:39og Asaria avlede Halez, og Halez avlede Eleasa, 2:40og Eleasa avlede Sismaj, og Sismaj avlede Sallum, 2:41og Sallum avlede Jekamia, og Jekamia avlede Elisama.
2:42Og Kalebs, Jerahmeels Broders, Sønner vare: Mesa, hans førstefødte, han var Stamfader til Sif og til Maresas, Hebrons Faders, Sønner. 2:43Og Hebrons Sønner vare: Kora og Thappua og Rekem og Sema. 2:44Og Sema avlede Raham, Jorkeams Fader, og Rekem avlede Sammaj. 2:45Og Sammajs Søn hed Maon, og Maon var Bethzurs Fader. 2:46Og Efa, Kalebs Medhustru, fødte Haran og Moza og Gases; men Haran avlede Gases. 2:47Og Jedajs Sønner vare: Regem og Jotham og Gesan og Peleth og Efa og Saaf. 2:48Med Maaka, sin Medhustru, avlede Kaleb Seber og Tirhena. 2:49Og hun fødte Saaf, Fader til Madmanna, og Seva, Fader til Makbena og Fader til Gibea; og Aksa var Kalebs Datter. 2:50Disse vare Kalebs Efterkommere: En Søn af Hur, Efratas førstefødte, var Sobal, Kirjath-Jearims Fader, 2:51Salma, Bethlehems Fader, og Haref, Bethgaders Fader. 2:52Og Sobals, Kirjath-Jearims Faders, Sønner vare: Haroe og Kazi-Hammenukoth. 2:53Og Slægterne i Kirjath-Jearim vare: Jithriter og Puthiter og Sumathiter og Misraiter; og fra disse udgik Zorathiter og Esthaoliter. 2:54Salmas Børn vare: Bethlehem og Nethopathi, Athroth-Beth-Joab og Kazi-Hammanahathi og Zori, 2:55og Skrivernes Slægter, som boede i Jaebez, Thireathiterne, Simeathiterne, Sukathiterne; disse ere de Keniter, som ere komne af Hamath, som var Rekabs Hus’s Fader.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.