Den Frie Bibel

Den første Krønikernes Bog, kapitel 7

Isaskars Stammes Slægtregister, 1-5; ligeledes Benjamins, 6-12; Nafthalis og Manasses, 13-19; Efraims, 20-29; Asers, 30-40.

7:1Og Isaskars Sønner vare: Thola og Fua, Jasub og Simron, i alt fire. 7:2Og Tholas Sønner vare: Ussi og Refaja og Jeriel og Jahmaj og Jibsam og Samuel, Øverster for deres Fædrenehuse for Thola, vældige til Strid i deres Slægter; deres Tal var i Davids Dage to og tyve Tusinde og seks Hundrede. 7:3Og Ussis Sønner vare: Jisraja; og Jisrajas Sønner vare: Mikael og Obadia og Joel og Jissija; disse fem vare alle sammen Øverster, 7:4Og med dem efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, vare seks og tredive Tusinde Mand som Tropper til Krigshæren; thi de havde mange Hustruer og Børn. 7:5Men deres Brødre af alle Isaskars Slægter vare vældige til Strid; der var syv og firsindstyve Tusinde, da de alle bleve indførte i Slægtregisteret.
7:6Benjamins Sønner vare: Bela og Beker og Jedial, ialt tre. 7:7Og Belas Sønner vare: Ezbon og Ussi og Ussiel og Jerimoth og Iri, fem Øverster for deres Fædrenehuse, vældige til Strid; og de vare, da de bleve indførte i Slægtregisteret, to og tyve Tusinde og fire og tredive. 7:8Og Bekers Sønner vare: Semira og Joas og Elieser, Elioenaj og Omri og Jerimoth og Abia og Anathoth og Alemeth; alle disse vare Bekers Børn. 7:9Og da de bleve indførte i Slægtregisteret efter deres Slægter, efter Øversterne for deres Fædrenehuse, vældige til Strid, da var der tyve Tusinde og to Hundrede. 7:10Og Jediaels Sønner vare Bilhan; og Bilhans Sønner vare: Jeus og Benjamin og Ehud og Knaana og Sethan og Tharsis og Ahisahar. 7:11Disse vare alle Jediaels Børn, Øverster for deres Fædrenehuse, vældige til Strid; sytten Tusinde og to Hundrede vare de, som uddroge i Hæren til Krig; 7:12desuden Suppim og Huppim, Irs Børn. Husim var Ahers Børn.
7:13Nafthalis Sønner vare: Jahziel og Guni og Jezer og Sallum, Efterkommere af Bilha. 7:14Manasses Sønner vare: Asriel, som hans Hustru fødte; hans Medhustru, den syriske, fødte Makir, Gileads Fader. 7:15Og Makir tog til Hustru Huppims og Suppims Søster, hvis Navn var Maaka; og den anden Søns Navn var Zelafehad, og Zelafehad havde Døtre. 7:16Og Maaka, Makirs Hustru, fødte en Søn og kaldte hans Navn Peres, og hans Broders Navn var Seres, og hans Sønner vare Ulam og Rekem. 7:17Og Ulams Sønner vare: Bedan; disse ere Gileads Børn, han var en Søn af Makir, Manasses Søn. 7:18Og hans Søster var Hammoleket, hun fødte Ishod og Abieser og Mahela. 7:19Og Semidas Sønner vare: Ahjan og Sekem og Likhi og Aniam.
7:20Og Efraims Sønner vare: Suthela og hans Søn Bered og hans Søn Thahat og hans Søn Eleada og hans Søn Thahat 7:21og hans Søn Sabad og hans Søn Suthelah, samt Eser og Elead; men dem sloge Mændene af Gath, som vare fødte i Landet, ihjel, fordi de vare dragne ned at tage deres Kvæg. 7:22Derfor sørgede Efraim, deres Fader, mange Dage, og hans Brødre kom at trøste ham. 7:23Og han gik ind til sin Hustru, og hun blev frugtsommelig og fødte en Søn, og han kaldte hans Navn Beria; thi det var sket under Ulykke i hans Hus. 7:24Og hans Datter var Seera, og hun byggede det nedre og det øvre Beth-Horon og Ussen-Seera. 7:25Og hans Søn var Refa, og Resef og Thela var hans Søn, og Thahan var hans Søn, 7:26Ladan hans Søn, Ammihud hans Søn, Elisama hans Søn, 7:27Non hans Søn, Josva hans Søn. 7:28Og deres Ejendom og deres Boliger vare: Bethel og dens tilliggende Stæder og imod Østen Naaran og imod Vesten Geser og dens tilliggende Stæder, og Sikem og dens tilliggende Stæder, indtil Gaza og dens tilliggende Stæder. 7:29Og paa Manasses Børns Side laa Beth-Sean og dens tilliggende Stæder, Thaanak og dens tilliggende Stæder, Megiddo og dens tilliggende Stæder, Dor og dens tilliggende Stæder; udi disse boede Josefs, Israels Søns, Børn.
7:30Asers Sønner vare Jimna og Jisva og Jisvi og Beria, og deres Søster var Sera. 7:31Og Berias Sønner vare: Heber og Malkiel; denne er Birsaviths Fader. 7:32Og Heber avlede Jaflet og Somer og Hotham og Sua, deres Søster. 7:33Jaflets Sønner vare: Pasak og Bimhal og Asvath; disse vare Jaflets Sønner. 7:34Og Semers Sønner vare: Ahi og Rahda, Jehubba og Aram. 7:35Og Helems, hans Broders, Sønner vare: Zofa og Jimna og Seles og Amal. 7:36Zofas Sønner vare: Sua og Harnefer og Sual og Beri og Jimra, 7:37Beser og Hod og Samma og Silsa og Jitran og Beera. 7:38Og Jethers Sønner vare: Jefunne og Fispa og Ara. 7:39Og Ullas Sønner vare: Arak og Haniel og Rizia. 7:40Alle disse vare Asers Børn, Øverster for deres Fædrenehuse, udvalgte, vældige til Strid, Øverster iblandt Fyrsterne; og da de indførtes i Slægtregisteret til Hæren i Krigen, var deres Tal seks og tyve Tusinde Mænd.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.