Den Frie Bibel

Den første Krønikernes Bog, kapitel 26

Portnere beskikkes ogsaa i visse Skifter til at holde Vagt ved Templet, 1-19; Opsynsmændene af Leviterne over Guds Hus’s Skat og Forraad opregnes, 20-28; nogle af dem vare Fogeder og Dommere, 29-32.

26:1Hvad Portnernes Skifter angaar, saa var der af Koriterne Meselemia, Kores Søn, af Asafs Børn. 26:2Og Meselemia havde Sønner: Sakaria den førstefødte, Jedial den anden, Sebadja den tredje, Jathniel den fjerde, 26:3Elam den femte, Johanan den sjette, Eljoenaj den syvende. 26:4Og Obed-Edom havde Sønner: Semaja den førstefødte, Josabad den anden, Joa den tredje og Sakar den fjerde og Nethaneel den femte, 26:5Ammiel den sjette, Isaskar den syvende, Peulthaj den ottende; thi Gud havde velsignet ham. 26:6Og for hans Søn Semaja bleve Sønner fødte, som herskede i deres Fædres Hus; thi de vare vældige i Styrke. 26:7Semajas Sønner vare: Othni og Refael og Obed, Elsabad, hans Brødre, duelige Folk, Elihu og Semakja. 26:8Alle disse vare af Obed-Edoms Sønner, de med deres Sønner og deres Brødre, duelige Mænd og stærke til Tjenesten; der var to og tresindstyve af Obed-Edom. 26:9Og Meselemias Sønner og Brødre, duelige Folk, vare atten. 26:10Og Hosa af Meraris Børn havde Sønner: Simri var den første, enddog han ikke var den førstefødte, men hans Fader havde sat ham til at være den første; 26:11Hilkia den anden, Tebalia den tredje, Sakaria den fjerde; alle Hosas Sønner og Brødre vare tretten. 26:12Efter disse, nemlig Mændenes Øverster, faldt Portnernes Skifter til Vagterne, i Forening med deres Brødre, for at gøre Tjeneste i Herrens Hus. 26:13Og de kastede Lod, saavel for den yngste som for den ældste, efter deres Fædres Hus, til hver Port. 26:14Og Lodden imod Østen faldt for Selemia; og de kastede Lod for hans Søn Sakaria, en klog Raadgiver, og hans Lod faldt ud imod Norden. 26:15For Obed-Edom faldt Lodden imod Sønden, og for hans Sønner imod Skatkamrenes Hus. 26:16For Suppim og for Hosa faldt Lodden imod Vesten ved Skalleket Port, paa Vejen, som gaar op ad; der var Vagt over for Vagt. 26:17Imod Østen vare seks af Leviterne, imod Norden vare fire hver Dag, imod Sønden fire hver Dag og ved Skatkamrene to og to. 26:18Ved Parbar imod Vesten: Fire var der paa Vejen, to hen imod Parbar. 26:19Disse vare Portnernes Skifter af Koriternes Børn og af Meraris Børn.
26:20Men af Leviterne var Ahia over Guds Hus’s Skatte og de hellige Tings Skatte. 26:21Ladans Sønner, nemlig Gersonitens Sønner af Ladan, Øversterne for Gersoniten Ladans Fædrenehuse, var Jehieli. 26:22Jehielis Sønner vare Setham og Joel, hans Broder, som vare over Herrens Hus’s Skatte. 26:23Af Amramiterne, af Jizehariterne, af Hebroniterne, af Ussieliterne, 26:24var Sebuel en Søn af Gersom, Moses Søn, Opsynsmand over Skattene. 26:25Men hvad angaar hans Brødre, dem af Elieser, saa var dennes Søn Rehabia og dennes Søn Jesaja og dennes Søn Joram og dennes Søn Sikri og dennes Søn Selomoth. 26:26Denne Selomoth og hans Brødre vare over alle Skattene af de hellige Ting, som Kong David samt Øversterne for Fædrenehusene, Høvedsmændene over tusinde, over hundrede og Stridshøvedsmændene havde helliget. 26:27Fra Krigene og af Byttet havde de helliget det til at udbedre Herrens Hus med. 26:28Og alt hvad Samuel, Seeren og Saul, Kis’s Søn, og Abner, Ners Søn, og Joab, Zerujas Søn, havde helliget, alt hvad hver havde helliget, det var under Selomiths og hans Brødres Haand.
26:29Af Jizehariterne vare Kenanja og hans Sønner beskikkede over Israel, til den udvortes Gerning, som Fogeder og som Dommere. 26:30Af Hebroniterne vare Hasabia og hans Brødre, duelige Folk, tusinde og syv Hundrede, beskikkede over Embederne i Israel paa denne Side Jordanen imod Vesten, til alle Haande Herrens Gerning og til Kongens Tjeneste. 26:31Af Hebroniterne var Jerija den Øverste for Hebroniterne efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse; i det fyrretyvende Aar af Davids Regering blev der søgt og fundet iblandt dem vældige Helte i Jaeser i Gilead. 26:32Og hans Brødre vare duelige Mænd, to Tusinde og syv Hundrede, Øverster for Fædrenehuse; og Kong David satte dem over Rubeniterne og Gaditerne og den halve Manasses Stamme i alle Guds Sager og alle Kongens Sager.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.