Den Frie Bibel

Den første Krønikernes Bog, kapitel 24

David deler Præsterne af Eleasars og Ithamars Afkom i 24 Skifter, 1-19; og beskikker ved Lod Leviterne af Kahaths og Meraris Slægt til deres Tjeneste, 20-31.

24:1Men for Arons Børn vare Skifterne disse: Arons Sønner vare Nadab og Abihu, Eleasar og Ithamar. 24:2Men Nadab og Abihu døde for deres Faders Ansigt, og de havde ingen Børn; og Eleasar og Ithamar gjorde Præstetjeneste. 24:3Og David tillige med Zadok af Eleasars Børn og Akimelek af Ithamars Børn inddelte dem til deres Embede i deres Tjeneste. 24:4Og der blev flere fundne af Eleasars Børn, som vare Øverster for Mændene, end af Ithamars Børn, da de delte dem; af Eleasars Børn var der seksten Øverster for deres Fædrenehuse, men af Ithamars Børn for deres Fædrenehuse var der otte. 24:5Og de inddelte dem efter Lodkastning, disse med hine; thi der havde været Helligdommens Fyrster og Guds Fyrster saavel af Eleasars Børn som af Ithamars Børn. 24:6Og Semaja, Nethaneels Søn, Skriveren, en af Leviterne, opskrev dem i Paasyn af Kongen og Fyrsterne, og Zadok, Præsten, og Akimelek, Abjathars Søn, og Øversterne for Fædrenehusene blandt Præsterne og Leviterne; et Fædrenehus blev udtrukket for Eleasar, et andet blev skiftevis udtrukket for Ithamar. 24:7Den første Lod kom ud for Jojarib, den anden for Jedaja, 24:8den tredje for Harim, den fjerde for Seorim, 24:9den femte for Malkia, den sjette for Mijamin, 24:10den syvende for Hakkoz, den ottende for Abia, 24:11den niende for Jesua, den tiende for Sekania, 24:12den ellevte for Eljasib, den tolvte for Jakim, 24:13den trettende for Hufa, den fjortende for Jesebab, 24:14den femtende for Bilga, den sekstende for Immer, 24:15den syttende for Hesir, den attende for Hafizez, 24:16den nittende for Petakia, den tyvende for Ezekiel, 24:17den en og tyvende for Jakin, den to og tyvende for Gamul, 24:18den tre og tyvende for Delaja, den fire og tyvende for Maaseja. 24:19Disses Embedsgerning var det at gaa ind i Herrens Hus, som deres Vis var, efter deres Faders, Arons, Anvisning, saaledes som Herren, Israels Gud havde budt ham.
24:20Og hvad de øvrige af Levis Børn angaar, da var der af Amrams Sønner Subael, af Subaels Sønner Jedeja. 24:21Hvad Rehabia angaar, da var af Rehabias Sønner Jissija den første. 24:22Af Jizehariterne var der Selomoth, af Selomoths Sønner var der Jahath; 24:23og Jerijas Sønner: Amaria var den anden, Jehasiel den tredje, Jekameam den fjerde. 24:24Af Ussiels Sønner var der Mika, af Mikas Sønner var der Samir. 24:25Jissija var Mikas Broder; af Jissijas Sønner var der Sakaria. 24:26Meraris Sønner vare: Maheli og Musi, Børn af hans Søn Jasia. 24:27Meraris Børn af hans Søn Jasia vare baade Skoam og Sakur og Ibri. 24:28Af Maheli var der Eleasar, og han havde ingen Sønner. 24:29Hvad Kis angaar, Kis’s Sønner vare Jeramel. 24:30Og Musis Sønner vare: Maheli og Eder og Jerimoth; disse ere Leviternes Børn efter deres Fædres Hus. 24:31Ogsaa de kastede Lod ligesom deres Brødre, Arons Børn, i Paasyn af Kong David og Zadok og Akimelek, og Øversterne for Fædrenehusene iblandt Præsterne og Leviterne, Øversten for Fædrenehuset saavel som hans yngste Broder.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.