Den Frie Bibel

Den første Krønikernes Bog, kapitel 3

Davids Sønner opregnes, 1-9; Salomos Afkom indtil Zedekia, 10-16; Jekonias Afkom, 17-24.

3:1Og disse vare Davids Sønner, som bleve ham fødte i Hebron: den førstefødte Amnon af Ahinoam den jisreelitiske; den anden Daniel af Abigail den karmelitiske; 3:2den tredje Absalom, en Søn af Maaka, som var en Datter af Thalmaj, Kongen i Gesur; den fjerde Adonia, Hagiths Søn; 3:3den femte Safatja af Abital; den sjette Jithream af Egla hans Hustru. 3:4Disse seks bleve ham fødte i Hebron; thi han regerede der i syv Aar og seks Maaneder, og tre og tredive Aar regerede han i Jerusalem. 3:5Og disse bleve ham fødte i Jerusalem: Simea og Sobab og Nathan og Salomo, alle fire af Bathsua, Ammiels Datter; 3:6dertil Jibkar og Elisama og Elifelet, 3:7og Noga og Nefeg og Jafia, 3:8og Elisama og Eljada og Elifelet, i alt ni. 3:9Alle disse vare Davids Sønner, foruden Medhustruernes Sønner; og Thamar var deres Søster.
3:10Og Salomos Søn var Rhoboam, hans Søn var Abia, hans Søn var Assa, hans Søn var Josafat, 3:11hans Søn var Joram, hans Søn var Ahasia, hans Søn var Joas, 3:12hans Søn var Amazia, hans Søn var Asaria, hans Søn var Jotham, 3:13hans Søn var Akas, hans Søn var Ezekias, hans Søn var Manasse, 3:14hans Søn var Amon, hans Søn var Josias. 3:15Og Josias’s Sønner vare: den førstefødte Johanan, den anden Jojakim, den tredje Zedekias, den fjerde Sallum. 3:16Og Jojakims Sønner vare: Jekonia, hans Søn, Zedekia, hans Søn.
3:17Og den fangne Jekonias Sønner vare: Sealthiel, hans Søn, 3:18og Malkiram og Pedaja og Seneazar, Jekamia, Hosama og Nedabja. 3:19Og Pedajas Sønner vare: Serubabel og Simei; og Serubabels Sønner vare: Mesullam og Hanania, og Selomith var deres Søster, 3:20dertil Hasuba og Ohel og Berekia og Hasadja, Jusab-Hesed, fem i alt. 3:21Og Hananias Sønner vare: Pelatja og Jesaja; fra disse nedstammede Refajas Sønner, Arnans Sønner, Obadias Sønner, Sekanias Sønner. 3:22Og Sekanias Sønner vare: Semaja; og Semajas Sønner vare: Hatus og Jigeal og Barja og Nearia og Safat, tilsammen seks. 3:23Og Nearias Sønner vare: Elioenaj og Hiskia og Asrikam, tre i alt. 3:24Og Elioenajs Sønner vare: Hodajeva og Eliasib og Plaja og Akkub og Johanan og Delaja og Anani, i alt syv.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.