Den Frie Bibel

Den første Krønikernes Bog, kapitel 15

David bereder et Sted for Arken, beskikker Leviterne til at bære den, samler Israel og de fornemste af Leviterne, 1-10; han befaler Præsterne og Leviterne, hvad de skulle gøre; de gøre efter hans Ord, 11-15; han beskikker Sangere ved Arken og fører dem op med stor Glæde, foragtes af Mikal, 16-29.

15:1Og han byggede sig Huse i Davids Stad og beredte et Sted til Guds Ark og udslog et Paulun til den. 15:2Da sagde David: Ingen skal bære Guds Ark uden Leviterne; thi Herren har udvalgt dem til at bære Guds Ark og at tjene ham indtil evig Tid. 15:3Derfor samlede David hele Israel til Jerusalem for at føre Herrens Ark op til sit Sted, som han havde beredt til den. 15:4Og David samlede Arons Børn og Leviterne; 15:5af Kahaths Børn: Uriel den Øverste og hans Brødre, hundrede og tyve; 15:6af Meraris Børn: Asaja den Øverste og hans Brødre, to Hundrede og tyve; 15:7af Gersoms Børn: Joel den Øverste og hans Brødre, hundrede og tredive; 15:8af Elisafans Børn: Semaja den Øverste og hans Brødre, to Hundrede; 15:9af Hebrons Børn: Eliel den Øverste og hans Brødre, firsindstyve; 15:10af Ussiels Børn: Amminadab den Øverste og hans Brødre, hundrede og tolv.
15:11Og David kaldte ad Zadok og Abjathar, Præsterne, og ad Leviterne, ad Uriel, Asaja og Joel, Semaja og Eliel og Amminadab, 15:12og han sagde til dem: I ere Øverster for Fædrenehuse iblandt Leviterne, helliger eder og eders Brødre og fører Herrens, Israels Guds, Ark op til det Sted, som jeg har beredt til den. 15:13Thi fordi I ikke første Gang vare med, har Herren, vor Gud, gjort et Skaar iblandt os, fordi vi ikke søgte ham, saaledes som ret var. 15:14Saa helligede Præsterne og Leviterne sig til at føre Herrens, Israels Guds, Ark op. 15:15Og Levi Børn opløftede Guds Ark, saaledes som Mose havde befalet efter Herrens Ord, paa deres Skuldre, med Stængerne over den.
15:16Og David sagde til Leviternes Øverster, at de skulde stille deres Brødre, Sangerne, frem med Sangens Instrumenter, Psaltre og Harper og Cymbler, for at de skulde lade sig høre ved at opløfte Røsten med Glæde. 15:17Da fremstillede Leviterne Heman, Joels Søn, og af hans Brødre Asaf, Berekias Søn, og af Meraris Børn, deres Brødre: Ethan, Kusajas Søn. 15:18Og med dem vare deres Brødre af anden Rang: Sakaria, Ben og Jaesiel og Semiramoth og Jehiel og Unni, Eliab og Benaja og Maeseja og Mathithja og Elifeleja og Mikneja og Obed-Edom og Jeiel, Portnerne. 15:19Og Sangerne, Heman, Asaf og Ethan, lode sig høre med Kobbercymbler. 15:20Og Sakaria og Asiel og Semiramoth og Jehiel og Unni og Eliab og Maeseja og Benaja lode sig høre med Psaltre efter Alamoth. 15:21Og Mathithja og Elifeleja og Mikneja og Obed-Edom og Jeiel og Asasia anførte dem, som spillede paa Harper efter Skeminith. 15:22Og Kenanja, Leviternes Øverste, var over dem, som vare satte til at bære; han vejledede dem i at bære, thi han var forstandig. 15:23Og Berekia og Elkana vare Dørvogtere ved Arken. 15:24Men Sebanja og Josafat og Nethaneel og Amasaj og Sakaria og Benaja og Elieser, Præsterne, som blæste i Basunerne; gik foran Guds Ark; og Obed-Edom og Jehia vare Dørvogtere ved Arken. 15:25Saa skete det, at David og Israels Ældste og de Øverste over tusinde gik hen for at hente Herrens Pagts Ark op af Obed-Edoms Hus med Glæde. 15:26Og det skete, der Gud hjalp Leviterne, som bare Herrens Pagts Ark, da ofrede de syv Okser og syv Vædre. 15:27Og David var klædt med en Kappe af kosteligt Linklæde og ligesaa alle Leviterne, som bare Arken, og Sangerne og Kenanja, Øverste for dem, som bare, og Sangerne; og David havde en linnet Livkjortel paa. 15:28Saa førte hele Israel Herrens Pagts Ark op med Frydeskrig og med Trompeters Lyd og med Basuner og med Cymbler, og de lode sig høre med Psaltre og Harper. 15:29Og det skete, der Herrens Pagts Ark kom ind i Davids Stad, da saa Mikal, Sauls Datter, ud af Vinduet, og hun saa Kong David springe og lege, og hun foragtede ham i sit Hjerte.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.