Den Frie Bibel

Den første Krønikernes Bog, kapitel 4

Judas Afkom beskrives vidtløftigere: af Perez, 1-20; af Sela, 21-23; Simeons Afkom og deres Stæder, 24-38; og hvorledes de indtoge Gedor og andre Stæder og Egne, 39-43.

4:1Judas Sønner vare: Perez, Hezron og Karmi og Hur og Sobal. 4:2Og Reaja, Sobals Søn, avlede Jahath, og Jahath avlede Ahumaj og Lahad; disse ere Zorathiternes Slægter. 4:3Ligeledes disse: Abi-Etam, Jisreel og Jisma og Jidbas; og deres Søsters Navn var Hazlelponi. 4:4Og Pnuel var Gedors Fader, og Eser var Husas Fader; disse ere Børn af Hur, som var Efratas førstefødte, Bethlehems Fader. 4:5Og Ashur, Thekoas Fader, havde to Hustruer: Helea og Naara. 4:6Og Naara fødte ham Ahusam og Hefer og Themni og Ahastari; disse ere Naaras Sønner. 4:7Og Heleas Sønner vare: Zereth, Jezuhar og Etnan. 4:8Og Koz avlede Anub og Hazobeba, og fra ham stamme Aharhels, Harums Søns, Slægter. 4:9Og Jaebez var æret fremfor sine Brødre; og hans Moder kaldte hans Navn Jaebez; thi hun sagde: jeg fødte ham med Smerte. 4:10Og Jaebez paakaldte Israels Gud og sagde: vilde du dog velsigne mig og forøge mit Landemærke, og maatte din Haand blive med mig, og du gøre det saa, at det onde ikke smerter mig! og Gud lod det ske, som han begærede. 4:11Og Kelub, Suhas Broder, avlede Mekir, han blev Esthons Fader. 4:12Og Esthon avlede Beth-Rafa og Pasea og Thehinna, Ir-Nahas Fader; disse ere de Mænd af Reka. 4:13Og Kenas Sønner vare: Othniel og Seraja; og Othniels Sønner vare: Kathath 4:14og Meonothaj, denne avlede Ofra; og Seraja avlede Joab, en Fader til dem i Tømmermandsdalen; thi de vare Tømmermænd. 4:15Og Kalebs, Jefunnes Søns, Sønner vare: Iru, Ela og Naam og Elas Sønner og Kenas. 4:16Og Jehaleleels Sønner vare: Sif og Sifa, Thirja og Asareel. 4:17Og Esras Sønner vare: Jether og Mered og Efer og Jalon; og hun undfangede Mirjam og Sammaj og Jisbak, Esthemoas Fader. 4:18Og hans Hustru af Judas Stamme fødte Jered, Gedors Fader, og Heber, Sokos Fader, og Jekuthiel, Sanoas Fader; men hine vare Bithjas, Faraos Datters, Børn, som Mered havde taget. 4:19Og Hodijas Hustrus, Nahams Søsters, Sønner vare: Keilas Fader, Garmiten, og Esthemoa, Maakathiten. 4:20Og Simeons Sønner vare: Amnon og Rinna, Ben-Hanan og Thilon; og Jiseis Sønner vare: Soheth og Ben-Soheth.
4:21Selas, Judas Søns, Sønner vare: Er, Lekas Fader, og Laeda, Maresas Fader, og Slægterne af Asbeas Hus, som forfærdigede de fine Linklæder; 4:22desuden Jokim, og de Mænd af Koseba og Joas og Saraf, de som herskede i Moab, og Jasubi-Lahem; men dette er gamle Ting. 4:23Disse bleve Pottemagere, som boede paa de beplantede og indhegnede Steder; de bleve der hos Kongen i hans Arbejde.
4:24Simeons Sønner vare: Nemuel og Jamin, Jarib, Sera, Saul. 4:25Hans Søn var Sallum, hans Søn var Mibsam, hans Søn var Misma. 4:26Og Mismas Efterkommere vare: Hans Søn Hamuel, dennes Søn Zakur, dennes Søn Simei. 4:27Og Simei havde seksten Sønner og seks Døtre, men hans Brødre havde ikke mange Børn; og alle deres Slægter formerede sig ikke som Judas Børn. 4:28Og de boede i Beersaba og Molada og Hazar-Sual 4:29og i Bilha og i Ezem og i Tholad 4:30og i Bethuel og i Horma og i Ziklag 4:31og i Beth-Markaboth og i Hazar-Susim og i Beth-Biri og i Saaraim; disse vare deres Stæder, indtil David blev Konge. 4:32Og deres Byer vare: Etam og Ajn, Rimmon og Thoken og Asan, fem Stæder, 4:33med alle deres Landsbyer, som vare trindt omkring disse Stæder, indtil Baal; disse ere deres Boliger, og de havde deres egen Slægtfortegnelse. 4:34Og Mesobab og Jamlek og Josa, Amazias Søn, 4:35og Joel og Jehu, en Søn af Josibia, som var en Søn af Seraja, Asiels Søn, 4:36og Elioenaj og Jaakoba og Jesohaja og Asaja og Adiel og Jesimiel og Benaja 4:37og Sisa, en Søn af Sifei, som var en Søn af Allon, der var en Søn af Jedaja, der var en Søn af Simri, en Søn af Semaja; 4:38disse, som ere anførte ved Navn, vare Fyrster iblandt deres Slægter; og deres Fædres Hus udbredte sig i Mangfoldighed.
4:39Og de droge hen imod Indgangen til Gedor, indtil den østre Del af Dalen, at søge Føde til deres Smaakvæg. 4:40Og de fandt fed og god Græsgang, og Landet var vidt og bredt og roligt og trygt; thi de, som boede der tilforn, nedstammede fra Kam. 4:41Og de, som ere optegnede ved Navn, kom i Ezekias, Judas Konges, Dage og nedsloge disses Telte og Boliger, som fandtes der, og ødelagde dem indtil denne Dag og toge Bolig i deres Sted, fordi der var Græsgang der for deres Smaakvæg. 4:42Og af dem, nemlig af Simeons Børn, droge fem Hundrede Mænd til Seirs Bjerg; og Pelatja og Nearia og Refaja og Ussiel, Jiseis Sønner, vare deres Øverster. 4:43Og de sloge den Levning, som var bleven tilovers af Amalek, og de toge Bolig der indtil denne Dag.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.