Den Frie Bibel

Den første Krønikernes Bog, kapitel 14

Hiram sender David Tømmer til at bygge et Hus af; David avler mange Sønner i Jerusalem, 1-7; Filisterne drage adskillige Gange ud imod David, men blive altid slagne af ham, 8-17.

14:1Og Hiram, Kongen af Tyrus, sendte Bud til David med Cedertræ og Murmestre og Tømmermestre for at bygge ham et Hus. 14:2Og David fornam, at Herren havde stadfæstet ham til Konge over Israel; thi hans Rige blev overmaade ophøjet for hans Folks Israels Skyld. 14:3Og David tog endnu Hustruer i Jerusalem, og David avlede endnu Sønner og Døtre. 14:4Og disse vare deres Navne, som bleve ham fødte i Jerusalem: Sammua og Sobab, Nathan og Salomo 14:5og Jibkar og Elisua og Elifelet 14:6og Noga og Nefeg og Jafia 14:7og Elisama og Beeljada og Elifelet.
14:8Og der Filisterne hørte, at David var salvet til Konge over hele Israel, da droge alle Filisterne op for at søge efter David; der David hørte det, da drog han ud imod dem. 14:9Og Filisterne kom og udbredte sig i Refaims Dal. 14:10Og David spurgte Gud ad og sagde: Skal jeg drage op imod Filisterne? og vil du give dem i min Haand? Og Herren sagde til ham: Drag op, thi jeg vil give dem i din Haand. 14:11Og der de droge op til Baal-Perazim, da slog David dem der, og David sagde: Gud har brudt igennem mine Fjender ved min Haand, ligesom Vandet bryder igennem; derfor kaldte man det samme Steds Navn Baal-Perazim. 14:12Og de efterlode deres Guder der; og David bød, og de bleve opbrændte med Ild. 14:13Og Filisterne bleve endnu ved og udbredte sig i Dalen. 14:14Og David adspurgte Gud ydermere, og Gud sagde til ham: Du skal ikke drage op efter dem, men vend dig fra dem, at du kan komme til dem tværs over for Morbærtræerne. 14:15Og det skal ske, naar du hører en Lyd af en Skriden hen over Morbærtræernes Toppe, da skal du drage ud til Striden; thi Gud er udgangen for dit Ansigt at slaa Filisternes Lejr. 14:16Og David gjorde, som Gud havde befalet ham, og de sloge Filisternes Lejr fra Gibeon og indtil Geser. 14:17Og Davids Navn kom ud i alle Landene, og Herren lod Frygt for ham komme over alle Hedninger.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.