Den Frie Bibel

Den første Krønikernes Bog, kapitel 11

Israel gør David til Konge i Hebron; David indtager Zion og bygger Staden; Herren er med ham, 1-9; Davids vældigste Mænd og deres mandige Bedrifter beskrives, 10-25; de fornemste af hans Stridsmænd opregnes, 26-47.

11:1Da samledes hele Israel til David i Hebron og sagde: Se, vi ere dine Ben og dit Kød. 11:2Ogsaa tilforn, endog der Saul var Konge, har du ført Israel ud og ind; saa har og Herren din Gud sagt til dig: Du skal føde mit Folk Israel, og du skal være en Fyrste over mit Folk Israel. 11:3Og alle Israels Ældste kom til Kongen i Hebron, og David gjorde en Pagt med dem i Hebron for Herrens Ansigt, og de salvede David til Konge over Israel efter Herrens Ord ved Samuel. 11:4Og David og hele Israel drog hen til Jerusalem, det er Jebus; og Jebusiterne vare der Landets Indbyggere. 11:5Og Indbyggerne i Jebus sagde til David: Du skal ikke komme herind; men David indtog Zions Befæstning, det er Davids Stad. 11:6Og David sagde: Hvo som helst der først slaar Jebusiterne, skal være en Øverste og Høvedsmand; saa steg Joab, Zerujas Søn, først op og blev Øverste. 11:7Og David boede i Befæstningen, derfor kaldte man den Davids Stad. 11:8Og han byggede Staden deromkring, fra Milla og rundt omkring; og Joab udbedrede det øvrige af Byen. 11:9Og David gik stedse frem og blev stor, og den Herre Zebaoth var med ham.
11:10Og disse ere de Øverste iblandt de vældige, som David havde, som holdt mandeligen med ham i hans Regering tillige med hele Israel, saa at de gjorde ham til Konge efter Herrens Ord over Israel. 11:11Og dette er Tallet paa de vældige, som David havde: Jasobeam, Hakmonis Søn, en Øverste for Høvedsmændene, han svingede sit Spyd imod tre Hundrede, som bleve ihjelslagne paa en Gang. 11:12Og efter ham var Eleasar, Dodos Søn, Ahohiten, han var iblandt de tre vældige. 11:13Han var med David i Pasdammin, der Filisterne vare samlede der til Striden, og der var et Stykke Ager fuldt med Byg, og Folket flyede for Filisternes Ansigt. 11:14Og de stillede sig midt paa det Stykke og reddede det og sloge Filisterne, og Herren gjorde en stor Frelse. 11:15Og tre af de tredive ypperste droge ned til David ved Klippen til Hulen ved Adullam; men Filisternes Lejr havde lejret sig i Refaims Dal. 11:16Og David var da i Befæstningen, og Filisternes Besætning var da i Bethlehem. 11:17Og David fik Lyst og sagde: Hvo vil give mig Vand at drikke af den Brønd i Bethlehem, som er ved Porten? 11:18Da brøde de tre ind i Filisternes Lejr og droge Vand af den Brønd i Bethlehem, som var ved Porten, og toge det op og bragte det til David; men David vilde ikke drikke det, men udøste det for Herren. 11:19Og han sagde: Min Gud lade det være langt fra mig at gøre dette; skulde jeg drikke disse Mænds Blod, da de have sat deres Liv i Fare? thi med Livsfare have de bragt det hid; og han vilde ikke drikke det; dette gjorde de tre vældige. 11:20Og Abisaj, Joabs Broder, var den ypperste iblandt de tre, og han svingede sit Spyd imod tre Hundrede, som bleve ihjelslagne; og han var navnkundig iblandt de tre. 11:21Af de tre var han herligere end de to, derfor blev han deres Høvedsmand; men han naaede ikke de første tre. 11:22Benaja, Jojadas Søn, en stridbar Mands Søn, mægtig i Gerninger, fra Kabzeel, han slog to Løvehelte af Moabiterne, og han gik ned og slog en Løve midt i en Brønd en Dag, da der var Sne. 11:23Og han slog en ægyptisk Mand, en Mand, fem Alen høj, og Ægypteren havde et Spyd i Haanden som en Væverstang; men han gik ned imod ham med en Kæp, og han rev Spydet af Ægypterens Haand og slog ham ihjel med hans eget Spyd. 11:24Dette gjorde Benaja, Jojadas Søn, og han var navnkundig iblandt de tre vældige. 11:25Se, han var mere æret end de tredive, dog naaede han ikke de tre; og David satte ham i sit Raad.
11:26Men de vældige i Hærene vare: Asael, Joabs Broder; Elhanan, Dodos Søn af Bethlehem; 11:27Sammoth, Haroriten; Helez, Peloniten; 11:28Ira, Ikkes Søn, Thekoiten; Abieser, Anathothiten; 11:29Sibekaj, Husathiten; Ilaj, Ahohiten; 11:30Maharaj, Netofathiten; Heled, Baenas Søn, Netofathiten; 11:31Ithaj, Ribajs Søn, af Benjamins Børns Gibea; Benaja, Pireathoniten; 11:32Huraj fra Dalene ved Gaas; Abiel, Arbathiten; 11:33Asmaveth, Baharumiten; Eljakbar, Saalboniten; 11:34Hasems, Gisonitens, Børn; Jonathan, Sages Søn, Harariten; 11:35Ahiam, Sakars Søn, Harariten; Elifal, Urs Søn; 11:36Hefer, Makerathiten; Ahia, Peloniten; 11:37Hezro, Karmeliten; Naeraj, Esbajs Søn; 11:38Joel, Nathans Broder; Mibkar, Geris Søn; 11:39Zelek, Ammoniten; Naheraj, Berothiten, Joabs, Zerujas Søns, Vaabendrager; 11:40Ira, Jithriten; Gareb, Jithriten; 11:41Uria, Hethiten; Sabad, Ahelajs Søn; 11:42Adina, Sisas Søn, Rubeniten, Rubeniternes Øverste, og tredive foruden ham; 11:43Hanan, Maakas Søn, og Josafat, Mithniten; 11:44Usia, Asthratiten; Sama og Jejel, Hotams, Aroeritens, Sønner; 11:45Jedial, Simris Søn, og Joha, hans Broder, Thiziten; 11:46Eliel af Maheviterne; og Jeribaj og Josavja, Elnaams Sønner; og Jitma, Moabiten; 11:47Eliel og Obed og Jaesiel af Mezobaja.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.