Den Frie Bibel

Den første Krønikernes Bog, kapitel 9

De fornemste af Juda og Benjamin, som boede i Jerusalem efter det babyloniske Fangenskab, opregnes, 1-9; saa og af Præsterne og Leviterne, Portnerne og Sangerne, hvis Bestillinger beskrives, 10-34; Sauls Slægtregister beskrives atter, 35-44.

9:1Og hele Israel blev indført i Slægtregisteret, og se, de ere optegnede i Israels Kongers Bog; men Juda var bortført til Babel for sin Forsyndelses Skyld. 9:2Og de første Indbyggere, som boede i deres Ejendom, i deres Stæder, vare: Israel, Præsterne, Leviterne og Templets Livegne. 9:3Men der boede i Jerusalem af Judas Børn og af Benjamins Børn og af Efraims og Manasses Børn: 9:4Uthaj, en Søn af Amihud, der var en Søn af Omri, der var en Søn af Imri, der var en Søn af Bani, af Perez’s, Judas Søns, Børn; 9:5og af Seloniten: Asaja den førstefødte og hans Sønner; 9:6og af Seras Sønner: Jeuel og deres Brødre, seks Hundrede og halvfemsindstyve; 9:7og af Benjamins Børn: Sallu en Søn af Mesullam, som var en Søn af Hodavia, en Søn af Hassenua, 9:8og Jibneja, Jerohams Søn, og Ela, der var en Søn af Ussi, en Søn af Mikri, og Mesullam, der var en Søn af Sefatja, der var en Søn af Revel, Jibnijas Søn. 9:9Og deres Brødre i deres Slægter vare ni Hundrede og seks og halvtredsindstyve; alle disse Mænd vare Øverster for deres Fædrenehuse efter deres Fædrenehuse.
9:10Men af Præsterne: Jedaja og Jojarib og Jakin; 9:11og Asaria, en Søn af Hilkia, der var en Søn af Mesullam, en Søn af Zadok, en Søn af Merejoth, en Søn af Ahitub, en Fyrste i Guds Hus; 9:12og Adaja, der var en Søn af Jeroham, der var en Søn af Pashur, der var en Søn af Malkia; og Maesaj, der var en Søn af Adiel, en Søn af Jahsera, en Søn af Mesullam, en Søn af Mesillemeth, en Søn af Immer; 9:13tilmed deres Brødre, Øverster i deres Fædrenehuse, Tusinde og syv Hundrede og tresindstyve, dygtige Mænd, til Tjenestens Gerning i Guds Hus. 9:14Men af Leviterne: Semaja, en Søn af Hasub, der var en Søn af Asrikam, en Søn af Hasabja, af Meraris Børn; 9:15og Bakbakar, Heres og Galal, og Mathania, en Søn af Mika, der var en Søn af Sikri, Asafs Søn, 9:16og Obadja, en Søn af Semaja, der var en Søn af Galal, Jeduthuns Søn; og Berekia, en Søn af Asa, Elkanas Søn, som boede i Nethofathiternes Landsbyer. 9:17Og Portnerne: Sallum og Akkub og Talmon og Ahiman; og for deres Brødre var Sallum den øverste; 9:18og indtil nu er han ved Kongens Port imod Østen; disse ere Portnere for Levis Børns Lejre. 9:19Og Sallum, en Søn af Kore, der var en Søn af Abiasaf, Koras Søn, og hans Brødre af hans Faders Hus, Korhiterne, vare over Tjenestens Gerning, og de toge Vare paa Paulunets Dørtærskler, ligesom deres Fædre havde været over Herrens Lejr og havde taget Vare paa Indgangen. 9:20Og Pinehas, Eleasars Søn, var fordum en Fyrste over dem; Herren var med ham. 9:21Sakaria, Meselemias Søn, var Portner for Forsamlingens Pauluns Dør. 9:22Alle disse, som vare udvalgte til Portnere ved Dørtærsklerne, vare to Hundrede og tolv; de vare indførte i Slægtregisteret i deres Landsbyer; dem havde David og Seeren Samuel beskikket paa Tro og Love. 9:23Og de og deres Børn vare ved Portene til Herrens Hus, til Paulunets Hus, til at holde Vagt. 9:24Portnerne vare beskikkede imod de fire Vejr: Imod Øst, Vest, Nord og Syd. 9:25Og deres Brødre i deres Landsbyer skulde komme ind hver syvende Dag, fra Tid til Tid tillige med disse. 9:26Thi hine fire mægtige iblandt Portnerne vare beskikkede paa Tro og Love; disse vare Leviterne, og de vare over Kamrene og over Guds Huses Skatte. 9:27Og de bleve om Natten trindt omkring Guds Hus; thi det tilkom dem at holde Vagt, og de havde Nøgle at oplade med, og det hver Morgen. 9:28Og nogle af dem vare over Tjenestens Redskaber; thi de bragte dem ind efter Tal og bragte dem ud efter Tal. 9:29Og nogle af dem vare satte til at være over Redskaberne, ja over alle Helligdommens Redskaber, og over Melet og Vinen og Olien og Virakken og de vellugtende Urter. 9:30Men nogle af Præsternes Børn lavede ved Kunst Salven af de vellugtende Urter. 9:31Og Mathithja af Leviterne, som var Korhiteren Sallums førstefødte, var paa Tro og Love beskikket til at forestaa Tilberedelsen af Bagværket. 9:32Og af Kahathiternes Børn, af deres Brødre, vare nogle over Skuebrødene for at berede dem hver Sabbat. 9:33Af disse vare og Sangerne, Øverster for deres Fædrenehuse iblandt Leviterne, frie for anden Tjeneste i Kamrene; thi det paalaa dem Dag og Nat at være ved denne Gerning. 9:34Disse ere Øversterne for deres Fædrenehuse iblandt Leviterne, Øverster for deres Slægter; disse boede i Jerusalem.
9:35Men i Gibeon boede Gibeons Fader, Jejel, og hans Hustrus Navn var Maaka. 9:36Og hans førstefødte Søn var Abdon, derefter Zur og Kis og Baal og Ner og Nadab 9:37og Gedor og Ahio og Sakaria og Mikloth. 9:38Og Mikloth avlede Simeon; og de boede ogsaa, tværs over for deres Brødre, i Jerusalem med deres Brødre. 9:39Og Ner avlede Kis, og Kis avlede Saul, og Saul avlede Jonathan og Malkisua og Abinadab og Esbaal. 9:40Og Merib-Baal var Jonathans Søn, og Merib-Baal avlede Mika. 9:41Og Mikas Sønner vare: Pithon og Melek og Thaerea. 9:42Og Akas avlede Jaera, og Jaera avlede Alemeth og Asmaveth og Simri, og Simri avlede Moza. 9:43Og Moza avlede Bina, og dennes Søn var Refaja, dennes Søn var Eleasa, og hans Søn var Azel. 9:44Og Azel havde seks Sønner, og disse vare deres Navne: Asrikam, Bokru og Ismael og Searja og Obadja og Hanan; disse vare Azels Sønner.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.