Den Frie Bibel

Den første Krønikernes Bog, kapitel 23

David gør Salomo til Konge, samler særlig Leviterne, lader dem tælle og beskikker dem til adskillige Bestillinger, 1-5; deres Familier af Gerson, Kahath og Merari opregnes, 6-32.

23:1Der David var gammel og mæt af Dage, da gjorde han Salomo, sin Søn, til Konge over Israel. 23:2Og han samlede alle Israels Fyrster, Præsterne og Leviterne. 23:3Og Leviterne bleve talte fra tredive Aar gamle og derover, og deres Tal var, Hoved for Hoved, Mand for Mand, otte og tredive Tusinde. 23:4Af dem skal der til at forestaa Gerningen ved Herrens Hus være fire og tyve Tusinde, og til Fogeder og Dommere seks Tusinde; 23:5og fire Tusinde til Portnere og fire Tusinde til at love Herren med Instrumenterne, som jeg har gjort til Lovsangen.
23:6Og David delte dem i Skifter efter Levis Sønner, Gerson, Kahath og Merari. 23:7Af Gersoniterne vare Ladan og Simei. 23:8Ladans Sønner vare: Jehiel den første og Setham og Joel, i alt tre. 23:9Simeis Sønner vare: Selomith og Hasiel og Haran, i alt tre; disse vare Øverster for Ladans Fædrenehuse. 23:10Og Simeis Sønner vare: Jahath, Sisa og Jeus og Beria; disse fire vare Simeis Sønner. 23:11Og Jahath var den første og Sisa den anden; men Jeus og Beria havde ikke mange Sønner, derfor bleve de regnede for eet Fædrenehus. 23:12Kahaths Sønner vare: Amram, Jizehar, Hebron og Ussiel, i alt fire. 23:13Amrams Sønner vare: Aron og Mose; og Aron blev udtagen til at hellige det Højhellige, han og hans Sønner til evig Tid, til at gøre Røgelse for Herrens Ansigt, til at tjene ham og at velsigne i hans Navn til evig Tid. 23:14Men Mose, den Guds Mand, hans Sønner regnedes til Levi Stamme. 23:15Moses Sønner vare: Gersom og Elieser. 23:16Og Gersoms Sønner vare: Sebuel den første. 23:17Og Eliesers Sønner vare: Rehabia den første; og Elieser havde ikke andre Sønner, men Rehabias Børn formerede sig overmaade. 23:18Jizehars Sønner vare: Selomith den første. 23:19Hebrons Sønner vare: Jerija den første, Amaria den anden, Jehasiel den tredje og Jekameam den fjerde. 23:20Ussiels Sønner vare: Mika den første, Jesija den anden. 23:21Meraris Sønner vare: Maheli og Mufi; Mahelis Sønner vare: Eleasar og Kis. 23:22Og Eleasar døde og havde ingen Sønner, men Døtre; men Kis’s Sønner, deres Brødre, toge dem til Ægte. 23:23Musis Sønner vare: Maheli og Eder og Jeremoth, i alt tre. 23:24Disse ere Levis Børn efter deres Fædres Hus, Fædrenehusenes Øverster, som bleve regnede efter Navnes Tal, efter deres Hoveder, og som gjorde Gerningen til Herrens Hus’s Tjeneste, fra tyve Aar gamle og derover. 23:25Thi David havde sagt: Herren, Israels Gud, har skaffet sit Folk Rolighed, og det skal bo i Jerusalem ind til evig Tid, 23:26og Leviterne behøve heller ikke at bære Tabernaklet eller noget af dets Redskaber, som høre til dets Tjeneste. 23:27Thi efter Davids sidste Ord vare de, som udgjorde Tallet af Levis Børn, de fra tyve Aar gamle og derover. 23:28Thi de bleve satte ved Siden af Arons Børn til Herrens Hus’s Tjeneste, over Forgaardene og over Kamrene og over alle Haande hellige Tings Renselse og til Gerning ved Guds Hus’s Tjeneste 23:29og ved Skuebrødene og ved Melet til Madofferet og til de usyrede, tynde Kager og ved Panden og ved det, som æltedes, og ved Hulmaal og Længdemaal 23:30og til at staa hver Morgen for at takke og for at love Herren og ligesaa om Aftenen 23:31og til at ofre Herren alle Brændofre paa Sabbaterne, paa Nymaanederne og paa de bestemte Højtider efter Tal, som deres Vis var, idelig for Herrens Ansigt. 23:32Og de skulde tage Vare paa, hvad der var at varetage ved Forsamlingens Paulun, og paa hvad der var at varetage ved Helligdommen, og paa hvad der var at varetage for Arons Børn, deres Brødre, til Herrens Hus’s Tjeneste.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.