Den Frie Bibel

Den første Krønikernes Bog, kapitel 8

Benjamins Stammes Slægtregister beskrives atter noget udførligere, 1-5; i Særdeleshed deres, som boede i Gibea, Ajalon, 6-13; Jerusalem, 14-28; og i Gibeon; herhen hører Sauls Slægtregister, 29-40.

8:1Og Benjamin avlede Bela sin førstefødte, Asbel den anden og Ahra den tredje, 8:2Noha den fjerde og Rafa den femte. 8:3Og Bela havde Sønner: Addar og Gera og Abihud 8:4og Abisua og Naaman og Ahoa 8:5og Gera og Sefufan og Huram.
8:6Og disse ere Ehuds Børn: — Disse vare Øverster for deres Fædrenehuse iblandt Indbyggerne i Geba, men bleve førte bort til Manahath, 8:7da Naaman og Ahia og Gera førte dem bort — han avlede nemlig Ussa og Ahihud. 8:8Og Saharajim avlede Børn i Moabs Land, efter at han havde skilt sig ved Husim og Baara, sine Hustruer; 8:9og han avlede af Hodes, sin Hustru: Joab og Zibja og Mesa og Malkam 8:10og Jeuz og Sokja og Mirma; disse vare hans Sønner, Øverster for deres Fædrenehuse. 8:11Og af Husim havde han avlet Abitub og Elpaal. 8:12Og Elpaals Sønner vare: Eber og Miseam og Semer; denne byggede Ono og Lod og dens tilliggende Stæder; 8:13og Beria og Sema, de vare Øverster for deres Fædrenehuse iblandt Indbyggerne i Ajalon; disse dreve Indbyggerne i Gath paa Flugt;
8:14og Ahio, Sasak og Jeremoth 8:15og Sebadja og Arad og Eder 8:16og Mikael og Jispa og Joha, Berias Sønner, 8:17og Sebadja og Mesullam og Hiski og Heber 8:18og Jismeraj og Jisslia og Jobab, Elpaals Sønner, 8:19og Jakim og Sikri og Sabdi 8:20og Elienaj og Zilthaj og Eliel 8:21og Adaja og Beraja og Simrath, Simei Sønner, 8:22og Jispan og Eber og Eliel 8:23og Abdon og Sikri og Hanan 8:24og Hananja og Elam og Anthothija 8:25og Jifdeja og Pniel, Sasaks Sønner, 8:26og Samseraj og Seharja og Athalja, 8:27og Jaaresia og Elija og Sikri, Jerohams Sønner: 8:28Disse vare Øverster for deres Fædrenehuse, Øverster for deres Slægter; og disse boede i Jerusalem.
8:29Men i Gibeon boede Gibeons Fader, og hans Hustrus Navn var Maaka. 8:30Og hans førstefødte Søn var Abdon, derefter Zur og Kis og Baal og Nadab 8:31og Gedor og Ahio og Seker. 8:32Og Mikloth avlede Simea; og disse boede ogsaa tværs over for deres Brødre i Jerusalem med deres Brødre. 8:33Og Ner avlede Kis, og Kis avlede Saul, og Saul avlede Jonathan og Malkisua og Abinadab og Esbaal. 8:34Og Jonathans Søn var Merib-Baal, og Merib-Baal avlede Mika. 8:35Og Mikas Sønner vare: Pithon og Melek og Thaerea og Akas. 8:36Og Akas avlede Joadda, og Joadda avlede Alemeth og Asmaveth og Simri, og Simri avlede Moza. 8:37Og Moza avlede Bina; og dennes Søn var Rafa, dennes Søn Eleasa, dennes Søn Azel. 8:38Og Azel havde seks Sønner, og disse vare deres Navne: Asrikam, Bokru og Jismael og Searja og Obadja og Hanan; alle disse vare Azels Sønner. 8:39Og hans Broder Eseks Sønner vare: Ulam hans førstefødte, Jeus den anden og Elifelet den tredje. 8:40Og Ulams Sønner vare Mænd, som vare vældige til Strid, som kunde spænde Buen, og som havde mange Sønner og Sønnesønner, Hundrede og halvtredsindstyve; alle disse vare af Benjamins Børn.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.