Den Frie Bibel

Den første Krønikernes Bog, kapitel 6

Levis Sønner opregnes og Ypperstepræsternes Afkom indtil Fangenskabets Tid, 1-15; Levis tre Sønners Slægter beskrives og Samuels Slægtregister i Særdeleshed, 16-30; ligeledes Sangernes, som David beskikkede, 31-48; Arons Sønners Forretning og Ypperstepræsterne indtil Salomos Tid, ligeledes deres Stæder, 49-81.

6:1Levis Sønner vare: Gersom, Kahath og Merari. 6:2Men Kahaths Sønner vare: Amram, Jizehar og Hebron og Ussiel. 6:3Og Amrams Børn vare: Aron og Mose og Maria; og Arons Sønner vare: Nadab og Abihu, Eleasar og Ithamar. 6:4Eleasar avlede Pinehas, Pinehas avlede Abisua, 6:5og Abisua avlede Bukki, og Bukki avlede Ussi, 6:6og Ussi avlede Seraja, og Seraja avlede Merajoth, 6:7Merajoth avlede Amarja, og Amarja avlede Ahitub, 6:8og Ahitub avlede Zadok, og Zadok avlede Ahimaaz, 6:9og Ahimaaz avlede Asaria, og Asaria avlede Johanan, 6:10og Johanan avlede Asaria, ham, som havde Præsteembede i det Hus, som Salomo havde bygget i Jerusalem. 6:11Og Asaria avlede Amaria, og Amaria avlede Ahitub, 6:12og Ahitub avlede Zadok, og Zadok avlede Sallum, 6:13og Sallum avlede Hilkia, og Hilkia avlede Asaria, 6:14og Asaria avlede Seraja, og Seraja avlede Jozadak; 6:15men Jozadak gik med, der Herren lod Juda og Jerusalem bortføre ved Nebukadnezar.
6:16Levis Sønner vare: Gersom, Kahath og Merari. 6:17Og Gersoms Sønners Navne ere disse: Libni og Simei. 6:18Men Kahaths Sønner vare: Amram og Jizehar og Hebron og Ussiel. 6:19Meraris Sønner vare: Maheli og Musi; og disse ere Leviternes Slægter efter deres Fædre. 6:20Gersoms Søn var Libni, hans Søn var Jahath, hans Søn var Simma, 6:21hans Søn var Joa, hans Søn var Iddo, hans Søn var Sera, hans Søn var Jeathraj. 6:22Kahaths Efterkommere vare: Hans Søn Amminadab, dennes Søn Kora, dennes Søn Assir, 6:23dennes Søn Elkana og hans Søn Abiasaf og hans Søn Assir, 6:24dennes Søn Thahath, dennes Søn Uriel, dennes Søn Ussia og dennes Søn Saul. 6:25Og Elkanas Sønner vare: Amasaj og Ahimoth. 6:26Dennes Søn var Elkana, Elkanas Søn var Zofaj, og hans Søn var Nahath. 6:27Dennes Søn var Eliab, dennes Søn var Jeroham, dennes Søn var Elkana. 6:28Og Samuels Sønner vare: den førstefødte Vasni, og Abija. 6:29Meraris Efterkommere vare: Maheli, dennes Søn Libni, dennes Søn Simei, og hans Søn Ussa, 6:30dennes Søn Simea, dennes Søn Hagija og hans Søn Asaja.
6:31Og disse ere de, som David ansatte til Sangens Tjeneste i Herrens Hus, efter at Arken var kommen til Hvile. 6:32Og de gjorde Tjeneste ved Sangen foran Forsamlingens Pauluns Tabernakel, indtil Salomo byggede Herrens Hus i Jerusalem, og de forestode deres Tjeneste efter deres bestemte Vis. 6:33Og disse ere de, som der stode med deres Sønner: Af Kahathiterens Sønner: Sangeren Heman, en Søn af Joel, der var en Søn af Samuel, 6:34en Søn af Elkana, en Søn af Jeroham, en Søn af Eliel, en Søn af Thoa, 6:35en Søn af Zuf, en Søn af Elkana, en Søn af Mahath, en Søn af Amasaj, 6:36en Søn af Elkana, en Søn af Joel, en Søn af Asaria, en Søn af Zefania, 6:37en Søn af Thahat, en Søn af Asir, en Søn af Abiasaf, en Søn af Kora, 6:38en Søn af Jizehar, en Søn af Kahath, en Søn af Levi, en Søn af Israel. 6:39Og hans Broder Asaf stod ved hans højre Side; Asaf var en Søn af Berekia, der var en Søn af Simea, 6:40en Søn af Mikael, en Søn af Baaseja, en Søn af Malkija, 6:41en Søn af Ethni, en Søn af Sera, en Søn af Adaja, 6:42en Søn af Ethan, en Søn af Simma, en Søn af Simei, 6:43en Søn af Jahath, en Søn af Gersom, en Søn af Levi. 6:44Og Meraris Børn, deres Brødre, stode ved den venstre Side: Ethan, en Søn af Kisi, der var en Søn af Abdi, en Søn af Malluk, 6:45en Søn af Husabja, en Søn af Amazia, en Søn af Hilkia, 6:46en Søn af Amzi, en Søn af Bani, en Søn af Samer, 6:47en Søn af Maheli, en Søn af Musi, en Søn af Merari, en Søn af Levi. 6:48Og deres Brødre Leviterne vare givne dem til alle Haande Tjeneste i Guds Huses Tabernakel.
6:49Men Aron og hans Sønner gjorde Røgoffer paa Brændofferets Alter og paa Røgofferalteret, de vare beskikkede til al Gerning i det Allerhelligste og til at gøre Forligelse for Israel efter alt det, som Mose, Guds Tjener, havde befalet. 6:50Og disse ere Arons Efterkommere: Hans Søn var Eleasar, dennes Søn Pinehas, dennes Søn Abisua, 6:51dennes Søn Bukki, dennes Søn Ussi, dennes Søn Seraja, 6:52dennes Søn Merioth, dennes Søn Amaria, dennes Søn Ahitub, 6:53dennes Søn Zadok, dennes Søn Ahimaaz. 6:54Og disse vare deres Boliger efter deres Byer i deres Landemærke, for Arons Børn, efter Kahathiternes Slægt; thi denne Lod faldt for dem. 6:55Og de gave dem Hebron i Judas Land og dens Marker trindt omkring den. 6:56Og Stadens Jord og dens Landsbyer gave de Kaleb, Jefunnes Søn. 6:57Saa gave de til Arons Børn Tilflugtsstæderne Hebron og Libna og dens Marker og Jathir og Esthemoa og dens Marker 6:58og Hilen og dens Marker, Debir og dens Marker 6:59og Asan og dens Marker og Bethsemes og dens Marker 6:60og af Benjamins Stamme: Geba og dens Marker, Allemeth og dens Marker og Anathoth og dens Marker; alle deres Stæder vare tretten Stæder for deres Slægter. 6:61Men de øvrige, Kahaths Børn, af Stammens Slægt tilfaldt af den halve Manasses Stammes Halvdel ved Lod ti Stæder. 6:62Og Gersoms Børn i deres Slægter havde af Isaskars Stamme og af Asers Stamme og af Nafthalis Stamme og af Manasses Stamme i Basan tretten Stæder. 6:63Meraris Børn i deres Slægter havde af Rubens Stamme og af Gads Stamme og af Sebulons Stamme ved Lod tolv Stæder. 6:64Saa gave Israels Børn Leviterne Stæderne og deres Marker. 6:65Og de gave ved Lod af Judas Børns Stamme og af Simeons Børns Stamme og af Benjamins Børns Stamme disse Stæder, som de nævnede ved Navn. 6:66Og de af Kahaths Børns Slægter fik Ejendoms Stæder af Efraims Stamme. 6:67Thi de gave dem Tilflugtsstæderne Sikem og dens Marker paa Efraims Bjerg og Geser og dens Marker 6:68og Jokmeam og dens Marker og Beth-Horon og dens Marker 6:69og Ajalon og dens Marker og Gath-Rimmon og dens Marker 6:70og af den halve Manasses Stamme: Aner og dens Marker og Bileam og dens Marker. Dette var for de øvrige, Kahaths Børns Slægt. 6:71Gersoms Børn gave de af den halve Manasses Stammes Slægt: Golan i Basan og dens Marker og Astharoth og dens Marker 6:72og af Isaskars Stamme: Kedes og dens Marker, Dobrath og dens Marker 6:73og Ramoth og dens Marker og Anem og dens Marker 6:74og af Asers Stamme: Masal og dens Marker og Abdon og dens Marker, 6:75og Hukok og dens Marker og Rekob og dens Marker 6:76og af Nafthalis Stamme: Kedes i Galilæa og dens Marker og Hammon og dens Marker og Kirjathaim og dens Marker. 6:77De øvrige, Meraris Børn, gave de af Sebulons Stamme Rimono og dens Marker, Thabor og dens Marker. 6:78Og paa hin Side Jordanen ved Jeriko, Østen for Jordanen, gave de dem af Rubens Stamme: Bezer i Ørken og dens Marker og Jahza og dens Marker 6:79og Kedemoth og dens Marker og Mefat og dens Marker 6:80og af Gads Stamme Ramoth i Gilead og dens Marker og Mahanaim og dens Marker 6:81og Hesbon og dens Marker og Jaeser og dens Marker.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.