Den Frie Bibel

Matthæusevangeliet, kapitel 24

Om de sidste tider

24:1Jesus gik ud af templet og gik bort, og hans disciple kom for at vise ham templets bygninger. 24:2Han svarede dem: »Ser I ikke alt dette? Sandelig siger jeg jer: Sten skal ikke efterlades på sten som ikke skal nedbrydes.« 24:3Men da han sad på Oliebjerget, kom disciplene alene til ham og sagde: »Sig os, hvornår skal dette ske, og hvad der er tegnet på dit komme og verdens afslutning?« 24:4Jesus svarede dem: »Se til at ingen fører jeg vild. 24:5For mange skal komme i mit navn og sige: Jeg er Kristus, og mange skal de føre vild. 24:6Og I skal høre om krige og rygter om krige. Se til at I ikke lader jer skræmme, for det er nødvendigt at det sker, men det er endnu ikke enden. 24:7For folk skal rejse sig mod folk og rige mod rige, og der skal være hungersnød og jordskælv sted på sted, 24:8men alt dette er veernes begyndelse. 24:9Da skal de overgive jer til trængsel, og de skal dræbe jer, og I skal være hadet af alle folkene. 24:10Og da skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden. 24:11Og mange falske profeter skal fremstå og føre mange vild, 24:12og fordi lovløsheden bliver stor, bliver kærligheden kold hos mange. 24:13Men den som holder ud til enden, skal frelses. 24:14Og dette evangelium om riget skal forkyndes i hele verden til vidnesbyrd for alle folk, og så skal enden komme. 24:15Når I da ser ødelæggelsens vederstyggelighed, som der er blevet talt om ved profeten Daniel, stå på helligt sted – den som læser det, han skal forstå – 24:16så skal de i Judæa flygte til bjergene, 24:17den på taget skal ikke stige ned for at hente det der er i hans hus, 24:18og den på marken skal ikke vende tilbage for at hente sin kappe. 24:19Og ve dem som er gravide, og dem som ammer i de dage. 24:20Men bed om at jeres flugt ikke skal ske om vinteren og heller ikke på en sabbat. 24:21For da skal der være en stor trængsel som ikke har været fra verdens begyndelse indtil nu, og heller ikke vil komme. 24:22Og hvis de dage ikke blev afkortet, ville intet kød blive frelst, men for de udvalgtes skyld vil disse dage blive forkortet. 24:23Så hvis nogen siger til jer: Se, her er Kristus, eller: Her! Skal I ikke tro det, 24:24for falske Kristus’er og falske profeter skal fremstå, og de skal udføre store tegn og undere, så at de, hvis det er muligt, også fører de udvalgte vild. 24:25Se, jeg har sagt jer det forud. 24:26Hvis altså de siger til jer: Se, han er i ørkenen, gå ikke derud. Se, han er i kamrene, tro det ikke, 24:27for ligesom lynet kommer fra øst og lyser til vest, således skal Menneskesønnens komme være. 24:28Hvor ådslet er, dér vil gribbene samles.

Genkomsten

24:29Men straks efter disse dages trængsel skal solen formørkes, månen ikke give lys, og stjernerne skal falde ned fra himlen, og himlenes kræfter rystes. 24:30Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himlen, og da skal jordens stammer jamre, og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed. 24:31Og han skal sende sine engle med høj basunklang, og de skal samle hans udvalgte fra de fire vindretninger fra den en ende af himlen til den anden.

Lignelsen om figentræet

24:32Men lær denne lignelse af figentræet: Når dets grene allerede er friske, og bladene springer ud, så forstår I at sommeren er nær. 24:33Således også I; når I ser alt dette ske, forstår I at han er nær døren. 24:34Sandelig siger jeg jer: Denne slægt skal ikke forgå før alt dette er sket. 24:35Himlen og jorden skal forgå, men mine ord skal ikke forgå. 24:36Men om den dag eller time ved ingen, heller ikke himlenes engle eller Sønnen, men alene Faderen. 24:37For ligesom Noas dage var, således skal Menneskesønnens komme være. 24:38For ligesom de i de dage før syndfloden spiste og drak, giftede sig og bortgiftede indtil den dag da Noa gik ind i arken, 24:39og de vidste ikke noget, før syndfloden kom og tog dem alle, således skal det også være ved Menneskesønnens komme. 24:40Da skal der være to på marken, den ene skal tages med, og den anden lades tilbage, 24:41to skal male korn på samme kværn, den ens skal tages med, og den anden lades tilbage.

Om årvågenhed

24:42Våg derfor, for I ved ikke på hvilken dag jeres Herre kommer. 24:43Men dette skal I vide, at hvis husherren vidste i hvilken nattevagt tyven kommer, så ville han våge og ikke tillade at der skete indbrud i hans hus. 24:44Derfor skal også I være beredte, for Menneskesønnen kommer i den time I ikke tænker.

Lignelsen om den tro og den onde tjener

24:45Hvem er da den tro og kloge tjener som hans herre har sat over sine tjenestefolk, for at han skal give dem maden til rette tid? 24:46Lykkelig den tjener hvis herre finder ham gøre sådan, når han kommer. 24:47Sandelig siger jeg jer: Han vil sætte ham over alt hvad han ejer. 24:48Men hvis den onde tjener siger i sit hjerte: Min herre tager sig god tid, 24:49og han begynder at slå sine medtjenere og spiser og drikker sammen med drankerne, 24:50da skal den tjeners herre komme på en dag han ikke venter, og i en time han ikke kender, 24:51og han skal hugge ham i småstykker og give ham plads blandt hyklerne. Dér skal der være gråd og tænderskæren.
          

Vælg kapitel

Henvisninger

v15: Dan 9,27; Dan 11,31; Dan 12,11

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 08.04.2021