Den Frie Bibel

Fjerde Mosebog, kapitel 2

HERREN giver yderligere instrukser om hvordan israelitterne skal slå sig ned i fire lejre. Mod øst Judas lejr sammen med Issakar, Zebulon.

2:1HERREN sagde til Moses og Aron: 2:2»Israelitterne skal slå lejr i hver sin hærenhed ved deres fædrenehuses bannere. De skal slå lejr foran forsamlingsteltet og rundt omkring det. 2:3De som skal slå lejr foran mod øst, er Judas lejrs hærenhed efter deres hærafdelinger under judæernes leder, Nakshon, Amminadabs søn, 2:4og hans hærafdeling, de mønstrede af dem er 74.600. 2:5De som skal slå lejr hos ham, er Issakars stamme under issakaritternes leder, Netan’el, Suars søn, 2:6og hans hærafdeling, de mønstrede af dem er 54.400. 2:7Dernæst Zebulons stamme under zebulonitternes leder, Eliab, Helons søn, 2:8og hans hærafdeling, de mønstrede af dem er 57.400. 2:9Alle de mønstrede ved Judas lejr er 186.400 efter deres hærafdelinger. De skal bryde op som den første afdeling.

Rubens lejr skal være mod syd sammen med Simeon og Gad.

2:10Rubens lejrs hærenhed skal være mod syd efter deres hærafdelinger under rubenitternes leder, Elisur, Shede’urs søn, 2:11og hans hærafdeling, de mønstrede af dem er 46.500. 2:12De som skal slå lejr hos ham, er Simeons stamme under simeonitternes leder Shelumiel, Surishaddajs søn, 2:13og hans hærafdeling, de mønstrede af dem er 59.300. 2:14Dernæst Gads stamme under gaditternes leder, Eljasaf, De’uels søn, 2:15og hans hærafdeling, de mønstrede af dem er 45.650. 2:16Alle de mønstrede ved Rubens lejr er 151.450 efter deres hærafdelinger. De skal bryde op som den anden afdeling.

Levitterne med forsamlingsteltet skal være i midten.

2:17Dernæst skal forsamlingsteltet bryde op. Levitternes lejr skal være midt imellem lejrene. Sådan som de slår lejr, skal de også bryde op, hver på sin plads, efter deres bannere.

Efraims lejr skal være mod vest sammen med Manasse og Benjamin.

2:18Efraims lejrs hærenhed efter deres hærafdelinger skal være mod vest under efraimitternes leder Elishama, Ammihuds søn, 2:19og hans hærafdeling, de mønstrede af dem er 40.500. 2:20Sammen med ham skal Manasses stamme være under manassitternes leder Gamliel, Pedasurs søn, 2:21og hans hærafdeling, de mønstrede af dem er 32.200. 2:22Dernæst Benjamins stamme under benjaminitternes leder Abidan, Gid’onis søn, 2:23og hans hærafdeling, de mønstrede af dem er 35.400. 2:24Alle de mønstrede ved Efraims lejr er 108.100, efter deres hærafdelinger. De skal bryde op som den tredje afdeling.

Dans lejr skal være mod nord sammen med Asher og Naftali.

2:25Dans lejrs hærenhed skal være mod nord efter deres hærafdelinger under danitternes leder Akiezer, Ammishaddajs søn, 2:26og hans hærafdeling, de mønstrede af dem er 62.700. 2:27De som skal slå lejr hos ham, er Ashers stamme under asheritternes leder Pagiel, Okrans søn, 2:28og hans hærafdeling, de mønstrede af dem er 41.500. 2:29Og Naftalis stamme under naftalitternes leder Akira, Enans søn, 2:30og hans hærafdeling, de mønstrede af dem er 53.400. 2:31Alle de mønstrede ved Dans lejr er 157.600. De skal bryde op som sidste afdeling efter deres bannere.«

Slutning.

2:32Dette er de mønstrede israelitter efter deres fædrenehus. Alle de mønstrede i lejrene efter deres hærafdelinger var 603.550. 2:33Men levitterne blev ikke mønstret sammen med israelitterne, sådan som HERREN havde befalet Moses. 2:34Israelitterne gjorde det; præcis som HERREN havde befalet Moses sådan slog de lejr i deres hærenheder, og sådan rejste de, hver inden for sin slægt sammen med sit fædrenehus.
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 07.07.2017