Den Frie Bibel

Fjerde Mosebog, kapitel 26

Moses og Eleazar skal atter mønstre folket.

26:1Efter plagen talte HERREN til Moses og til Eleazar, præsten Arons søn: 26:2»Hold mandtal over hele israelitternes forsamling, alle der er tyve år og derover, efter deres fædrenehus. Tæl alle dem i Israel som kan drage i krig.« 26:3Moses og præsten Eleazar sagde til dem på Moabs slette ved Jordan over for Jeriko: 26:4»Tæl dem der er tyve år gamle og derover, sådan som HERREN har befalet Moses og israelitterne, dem som var draget ud af Egypten.«

Hver stamme mønstres for sig, og summen opregnes.

26:5Ruben var Israels førstefødte. Rubens efterkommere var: Enok, enokitternes slægt, af Pallu, palluitternes slægt, 26:6af Hesron, hesronitternes slægt, af Karmi, karmitternes slægt. 26:7Dette er rubenitternes slægter, og de mønstrede af dem var 43.730. 26:8Blandt Pallus børn var Eliab. 26:9Eliabs børn var Nemuel, Datan og Abiram. Det var den Datan og Abiram, der var blandt de udnævnte af forsamlingen, og som havde skændtes med Moses og Aron sammen med Kora da de skændtes med HERREN. 26:10Jorden åbnede sit gab og opslugte dem og Kora, og hele flokken døde da ilden fortærede 250 mænd, og de blev til et tegn. 26:11Men Koras sønner døde ikke. 26:12Simeons efterkommere efter deres slægter var: Af Nemuel, nemuelitternes slægt, af Jamin, jaminitternes slægt, af Jakin, jankinitternes slægt, 26:13af Zera, zeraitternes slægt, af Saul, saulitternes slægt. 26:14Dette er simeonitternes slægter, 22.200. 26:15Gads efterkommere efter deres slægter var: Af Sefon, sefonitternes slægt, af Haggi, haggitternes slægt, af Shuni shunitternes slægt; 26:16af Ozni, oznitternes slægt, af Eri eritternes slægt; 26:17af Arod, aroditternes slægt; af Ar’eli, ar’elitternes slægt. 26:18Dette er gaditternes slægter, de mønstrede af dem var 40.500. 26:19Judas børn var Er og Onan, og Er og Onan døde i Kana’an. 26:20Judas øvrige efterkommere efter deres slægter var: Af Shela, shelanitternes slægt, af Peres, peresitternes slægt, af Zera, zeraitternes slægt. 26:21Peres efterkommere var: Af Hesron, hesonitternes slægt, af Hamul, hamulitternes slægt. 26:22Dette er Judas slægter, de mønstrede af dem var 76.500. 26:23Issakars efterkommere efter deres slægter var: Af Tola, tolaitternes slægt, af Puvva, punitternes slægt; 26:24af Jashub, jashubitternes slægt, af Shimron, shimronitternes slægt. 26:25Dette er Issakars slægter, de mønstrede af dem var 64.300. 26:26Zebulons efterkommere efter deres slægter var: Af Sered, sereditternes slægt, af Elon, elonitternes slægt, af Jakle’el, jakle’elitternes slægt. 26:27Dette er zebulonitternes slægter, de mønstrede af dem var 60.500. 26:28Josefs børn efter deres slægter var Manasse og Efraim. 26:29Manasses efterkommere var: Af Makir, makiritternes slægt, Makir havde sønnen Gilead, af Gilead, gileaditternes slægt. 26:30Dette er Gileads efterkommere: Af Iezer, iezritternes slægt, af Helek, helekitternes slægt; 26:31Af Asriel, asrielitternes slægt, af Sikem, sikemitternes slægt; 26:32af Shemida, shemidaitternes slægt, af Hefer, heferitternes slægt. 26:33Men Hefers søn Selofkad havde ingen sønner, kun døtre, og Selofkads døtre var: Makla, Noa, Hogla, Milka og Tirsa. 26:34Dette er Manasses slægter, og de mønstrede af dem var 52.700. 26:35Dette er Efraims efterkommere efter deres slægter: Af Shutela, shutelaitternes slægt, af Beker, bekeritternes slægt, af Tahan tahanitternes slægt. 26:36Dette er Shutelas efterkommere: Af Eran, eranitternes slægt. 26:37Dette er efraimitternes slægter, de mønstrede af dem var 32.500. Dette er Josefs efterkommere efter deres slægter. 26:38Benjamins efterkommere efter deres slægter var: Af Bela, belaitternes slæg, af Ashbel, ashbelitternes slægt, af Akiram, akiramitternes slægt; 26:39af Shufam, shufamitternes slægt, af Hufam, hufamitternes slægt. 26:40Belas børn var Ard og Na’aman, af Ard, arditternes slægt, af Na’aman, na’amitternes slægt. 26:41Dette er benjaminitternes slægter, og de mønstrede af dem var 45.600. 26:42Dette er Dans efterkommere efter deres slægter: Af Shuham, shuhamitternes slægt. Dette var Dans slægter. 26:43Af alle shuhamitternes slægter var de mønstrede af dem 64.400. 26:44Ashers efterkommere efter deres slægter var: Af Jimna, jimnaitternes slægt, af Jishvi, jishvitternes slægt, af Beria, beriaitternes slægt; 26:45af Berias børn: Af Heber, hebritternes slægt, af Malkiel, malkielitternes slægt. 26:46Ashers datter hed Sera. 26:47Dette er Ashers efterkommeres slægter, de mønstrede af dem var 53.400 26:48Naftalis efterkommere efter deres slægter var: Af Jakse’el, jakse’elitternes slægt; af Guni, gunitternes slægt; 26:49af Jeser, jeseritternes slægt, af Shillem, shillemitternes slægt. 26:50Dette er Naftalis efterkommeres slægter, og de mønstrede af dem var 45.400. 26:51Dette er de mønstrede israelitter: 601.730.

Moses skal fortælle folket hvordan landet skal deles mellem dem ved lodkastning.

26:52HERREN sagde til Moses: 26:53»Mellem disse skal landet deles til arv efter folketallet. 26:54Den som er mange, hans arv skal du gøre stor, den som er få, hans arv skal du gøre lille, enhver skal få sin arv i forhold til antallet af de mønstrede. 26:55Dog skal landet deles ved lodkastning. Efter navnene på deres fædrenestammer skal de få deres arv. 26:56Sådan som loddet falder, skal arven tilfalde enhver, alt efter om han er mange eller få.«

Levitterne tælles for sig.

26:57Dette er de mønstrede af levitterne efter deres slægter: Af Gershon, gershonitternes slægt, af Kehat, kehatitternes slægt, af Merari, meraritternes slægt. 26:58Dette er levitternes slægter: Libnitternes slægt, hebronitternes slægt, maklitternes slægt, mushitternes slægt, koraitternes slægt. Kehat havde sønnen Amram, 26:59og Amrams hustru hed Jokebed. Hun var Levis datter som hendes mor fik med Levi i Egypten. Hun fik Aron og Moses og deres søster Mirjam med Amram. 26:60Aron fik Nadab og Abihu, Eleazar og Itamar. 26:61Nadab og Abihu døde da de førte fremmed ild ind for HERRENS ansigt. 26:62De mønstrede af dem var 23.000. Det var alle af hankøn der var en måned gamle og derover, for de blev ikke mønstret blandt israelitterne, for de fik ingen arv blandt israelitterne.

Iblandt alle de mønstrede var der ingen som var blevet mønstret første gang, undtagen Josva og Kaleb.

26:63Dette er dem som blev mønstret af Moses og præsten Eleazar, som mønstrede israelitterne på Moabs sletter ved Jordan over for Jeriko. 26:64Og blandt dem var der ikke en eneste mand som var blevet mønstret af Moses og præsten Aron, da de mønstrede israelitterne i Sinajs ørken. 26:65For HERREN havde sagt til dem at de så sandelig skulle dø i ørkenen, og der var ingen tilbage af dem, undtagen Kaleb, Jefunnes søn, og Josva, Nuns søn.
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 18.07.2017