Den Frie Bibel

Salomos Ordsprog, kapitel 19

Salomo taler om fattige og rige, 1. 4. 7; om Ubetænksomhed, 2; om Daarer og Bespottere, 3. 10. 29; om Venner, 4; om falsk Vidnesbyrd og Løgn, 5. 9. 22. 28; om Gavmildhed, 6.17. 22; om Forstand og Visdom, 8. 11. 20. 21. 25; om Kongens Naade og Unaade, 12; om daarlige og ugudelige Børn, 13. 26; om kivagtige og forstandige Kvinder, 13. 14; om Ladhed, 15.24; om Gudfrygtighed og Ugudelighed, 16. 23; om Tugt, 18. 20. 25. 27; om Vrede, 19.

19:1Bedre er en fattig, som vandrer i sin Oprigtighed end den, hvis Læber ere forvendte, og som tilmed er en Daare. 19:2Ogsaa naar en Sjæl er uden Kundskab, er det ikke godt, og den, som haster med Fødderne, glider ud. 19:3Menneskets Daarlighed forvender hans Vej, og hans Hjerte vredes imod Herren. 19:4Gods tilfører mange Venner; men den ringe maa skilles fra sin Ven. 19:5Et falsk Vidne skal ikke agtes uskyldigt, og den, som taler Løgn, skal ikke undkomme. 19:6Mange bejle til en Fyrstes Gunst, og enhver er Ven med en gavmild Mand. 19:7Alle den fattiges Brødre hade ham, ja, endog hans Venner holde sig langt fra ham; han jager efter Ord, som ikke ere til. 19:8Den, som forhverver sig Forstand, elsker sit Liv; den, som bevarer Indsigt, skal finde godt. 19:9Et falsk Vidne skal ikke agtes uskyldigt, og den, som taler Løgn, skal omkomme. 19:10Det staar ikke en Daare vel an at leve højt, meget mindre en Tjener at herske over Fyrster. 19:11Et Menneskes Klogskab gør ham langmodig, og det er ham en Ære at overse Fornærmelse 19:12Kongens Vrede er som en ung Løves Brølen; men hans Bevaagenhed er ligesom Dug paa Urter. 19:13En daarlig Søn er sin Fader en Ulykke, og en Kvindes Trætter ere et vedholdende Tagdryp. 19:14Hus og Gods arves efter Forældre; men en forstandig Kvinde er fra Herren. 19:15Dovenskab nedsænker i en dyb Søvn, og en efterladen Sjæl skal hungre. 19:16Hvo som bevarer Budet, bevarer sin Sjæl; hvo der foragter sine Veje, skal dødes. 19:17Hvo som forbarmer sig over den ringe, laaner Herren, og han skal betale ham hans Velgerning. 19:18Tugt din Søn, thi der er Haab; men vend ikke din Hu til at dræbe ham! 19:19Den, hvis Vrede er stor, maa lide Straf; thi dersom du frier ham, da maa du blive ved dermed. 19:20Adlyd Raad, og tag imod Tugt, at du kan blive viis paa dit sidste. 19:21Der er mange Anslag i en Mands Hjerte; men Herrens Raad det skal bestaa. 19:22Et Menneskes Lyst er hans Kærlighed; og en fattig er bedre end en Løgner. 19:23At en frygter Herren, er til Liv; mæt skal han hvile, han skal ikke hjemsøges med Ulykke. 19:24Den lade stikker sin Haand i Fadet; han lader den end ikke komme til sin Mund igen. 19:25Slaa Spotteren, at den uerfarne maa blive forstandig; og irettesæt den forstandige, saa vil han vinde Kundskab. 19:26Den, der overfalder Faderen og bortjager Moderen, er en Søn, som gør til Skamme og Vanære. 19:27Lad kun af, min Søn! med at høre paa Formaning, saa du farer vild fra Kundskabs Ord. 19:28Et nedrigt Vidne spotter Retten, og de ugudeliges Mund sluger Uret. 19:29Straffedomme ere beredte til Spottere og Slag til Daarers Ryg.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.