Den Frie Bibel

Salomos Ordsprog, kapitel 21

Salomo taler om Kongers Hjerte, 1; om et Menneskes Tanker, 2; om Retfærdighed og Offer, 3. 27; om Hovmodighed, 4. 24; om Flid og Gerrighed, 5. 26; om uretfærdig Rigdom, 6; om ugudelige, 7. 10. 12. 15. 18. 27. 29; om et forvendt Menneske, 8; om kivagtige Kvinder, 9. 19; om Tugt, 11; om Ubarmhjertighed, 13; om Gave, 14; om retfærdige, miskundelige, oprigtige, ligeledes om ugudelige, 15. 18. 21. 26. 29; om Visdom, Forstand og Raad, 16. 20. 22. 30; om Vellyst, 17; om Tungens Bevarelse, 23; om Ladhed, 25; om falske Vidner, 23. 28; om Herrens Magt, 30. 31.

21:1Kongens Hjerte i Herrens Haand er Vandbække; til alt det, han vil, bøjer han det. 21:2Alle en Mands Veje ere rette for hans egne Øjne; men Herren vejer Hjerter. 21:3At øve Retfærdighed og Ret er Herren kærere end Offer. 21:4Øjnenes Hovmod og Hjertets Stolthed, de ugudeliges Lampe, er Synd. 21:5Den flittiges Tanker bringe kun Overflod, men den ilfærdiges bringe det kun til Mangel. 21:6At arbejde paa at samle Liggendefæ ved en falsk Tunge er Dunst, som bortvejres hos dem, som søge Døden. 21:7De ugudeliges Ødelæggelse river dem bort; thi de have vægret sig ved at gøre Ret. 21:8En skyldbetynget Mand gaar Krogveje; men den renes Gerning er ligefrem. 21:9Det er bedre at bo i et Hjørne paa Taget end hos en trættekær Kvinde og i Hus sammen. 21:10Den ugudeliges Sjæl har Lyst til det onde; hans Ven finder ikke Naade for hans Øjne. 21:11Naar man lægger Straf paa en Spotter, bliver den uerfarne viis, og naar man belærer den vise, skal han modtage Kundskab. 21:12Den retfærdige agter paa den ugudeliges Hus, naar det styrter de ugudelige i Ulykke. 21:13Hvo som stopper sit Øre for den ringes Raab, han, ja, han skal raabe og ikke bønhøres. 21:14En Gave i Løndom stiller Vrede, og en Skænk i Smug stiller heftig Fortørnelse. 21:15Det bliver den retfærdige en Glæde at have gjort Ret; men der er Fordærvelse for dem, som gøre Uret. 21:16Et Menneske, som farer vild fra Klogskabs Vej, skal hvile i Dødningers Forsamling. 21:17Den, som elsker Glæde, skal have Mangel; den, som elsker Vin og Olie, skal ikke blive rig. 21:18Den ugudelige bliver Løsepenge for den retfærdige og den troløse for de oprigtige. 21:19Det er bedre at bo i et øde Land end hos en trættekær og arrig Kvinde. 21:20I den vises Bolig er der kosteligt Liggendefæ og Olie; men et daarligt Menneske opsluger det. 21:21Hvo der søger efter Retfærdighed og Miskundhed, skal finde Liv, Retfærdighed og Ære. 21:22Den vise stormede de vældiges Stad og nedstyrtede dens sikre Værn. 21:23Hvo der bevarer sin Mund og sin Tunge, bevarer sin Sjæl fra Trængsler. 21:24Den pralende stolte, hans Navn er Spotter; han handler i Stoltheds Overmod. 21:25Den lades Begæring dræber ham; thi hans Hænder have vægret sig ved at gøre noget. 21:26Han begærer og begærer den hele Dag; men den retfærdige giver og holder ikke tilbage. 21:27De ugudeliges Offer er en Vederstyggelighed, meget mere naar de bringe det med et skændigt Forsæt. 21:28Et løgnagtigt Vidne skal omkomme; men en Mand, som hører efter, vil altid kunne tale igen. 21:29En ugudelig Mand forhærder sit Ansigt; men den oprigtige han befæster sin Vej. 21:30Der gælder ikke Visdom, ej heller Forstand, ej heller Raad over for Herren. 21:31Hesten beredes til Krigens Dag, men Frelsen hører Herren til.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.