Den Frie Bibel

Salomos Ordsprog, kapitel 28

Salomo taler om en ond og god Samvittighed, 1; om Kongeskifter, 2; om den, som undertrykker de ringe, 3; om den, som roser eller imodstaar de ugudelige, 4; om den forstandige, 5; om fattige og rige, 6. 11; om forstandige Sønner, 7; om Aager, 8; om vederstyggelig Bøn, 9; om Forførelse, 10; om retfærdige og ugudelige, 12. 28; om at skjule eller bekende Overtrædelse, 13; om altid at frygte, 14; om onde Regenter, 15.16; om Manddrabere, 17; om Oprigtighed, 18; om Flid og Ladhed, 19; om Rigdom, 20. 22; om at anse Personer, 21; om at straffe eller smigre, 23; om at stjæle fra Forældre, 24; om Stolthed og om Tillid til Gud, 25; om at forlade sig paa sig selv, 26; om Gavmildhed, 27.

28:1De ugudelige fly, og der er ingen, som forfølger dem; men de retfærdige ere trygge som en ung Løve.
28:2Formedelst Landets Overtrædelse blive dets Fyrster mange; men iblandt Folk, der have Forstand og Kundskab, lever han længe.
28:3Er han en fattig Mand, og trykker han den ringe, da bliver han som en Regn, der bortskyller, saa at der ikke bliver Brød.
28:4De, som forlade Loven, rose de ugudelige; men de, som bevare Loven, strides med dem.
28:5Onde Folk forstaa ikke Ret; men de, som søge Herren, forstaa alting.
28:6Bedre er en fattig, som vandrer i sin Oprigtighed, end den forvendte, som vandrer paa tvende Veje, om han end er rig. 28:7Den, som bevarer Loven, er en forstandig Søn; men den, som har Omgang med Fraadsere, beskæmmer sin Fader. 28:8Hvo som formerer sit Gods ved Aager og Rente, samler det til at skænkes de ringe. 28:9Hvo som vender sit Øre bort fra at høre Loven, endog hans Bøn er en Vederstyggelighed. 28:10Hvo som leder de retsindige vild paa Ondskabs Vej, han skal falde i sin egen Grav; men de oprigtige skulle arve, hvad godt er. 28:11En rig Mand er viis i sine egne Øjne; men den ringe, som er forstandig, skal ransage ham.
28:12Naar de retfærdige fryde sig, da er der stor Herlighed; men naar ugudelige rejse sig, skal man lede efter Folk. 28:13Den, som skjuler sine Overtrædelser, skal ikke have Lykke; men den, som bekender dem og afstaar fra dem, skal faa Barmhjertighed. 28:14Saligt er det Menneske, som altid frygter; men den, som forhærder sit Hjerte, skal falde i Ulykke. 28:15Som en brølende Løve og en omstrejfende Bjørn er den ugudelige, der hersker over et fattigt Folk. 28:16En Fyrste, som fattes Forstand, er og en stor Undertrykker; men hvo der hader uretfærdig Vinding, skal forlænge sine Dage. 28:17Et Menneske, betynget med en Sjæls Blod, flyr til Graven; man holde ikke paa ham. 28:18Hvo som vandrer oprigtigt, skal frelses; men hvo som er forvendt og vandrer paa tvende Veje, skal falde paa een af dem. 28:19Hvo som dyrker sin Jord, skal mættes af Brød; men den, som løber efter Løsgængere, skal mættes med Armod. 28:20En trofast Mand skal faa mange Velsignelser; men den, som haster efter at blive rig, skal ikke kendes uskyldig. 28:21Det er ikke godt at anse Personer; og dog kan en Mand forsynde sig for et Stykke Brøds Skyld. 28:22En Mand med et ondt Øje haster efter Gods og ved ikke, at Mangel skal komme over ham. 28:23Hvo der irettesætter et Menneske, skal derefter finde mere Gunst end den, som smigrer med Tungen. 28:24Hvo der stjæler fra sin Fader eller sin Moder og siger: Det er ingen Synd, han er Stalbroder til en Ødeland. 28:25Den, hvis Sjæl er stolt, vækker Trætte; men den, som forlader sig paa Herren, skal blive rig. 28:26Hvo som forlader sig paa sit Hjerte, han er en Daare; men den, som vandrer i Visdom, han skal reddes. 28:27Hvo som giver den fattige, skal ikke have Mangel; men over den, som lukker sine Øjne til, skal der være mange Forbandelser. 28:28Naar de ugudelige rejse sig, skjule Folk sig; men naar de omkomme, ville de retfærdige blive mange.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.