Den Frie Bibel

Jobs Bog, kapitel 16

Job bebrejder atter sine Venner deres Forhold imod ham, 1-5; og klager over sine svare Lidelser, 6-17; Gud var hans Vidne, at han ikke var en Hykler, som hans Venner mente; han ønsker før sin Død at turde retfærdiggøre sig for Gud, 18-22.

16:1Da svarede Job og sagde: 16:2Jeg har hørt mange Ting som disse: I ere alle sammen besværlige Trøstere. 16:3Bliver der Ende paa Ord, som kun ere Vind? eller hvad ægger dig, at du svarer? 16:4Ogsaa jeg kunde tale som I, var kun eders Sjæl i min Sjæls Sted! jeg kunde sætte Ord sammen imod eder og ryste med Hovedet over eder. 16:5Jeg kunde styrke eder med min Mund, og mine Læbers Trøst kunde bringe Lindring.
16:6Vilde jeg tale, saa lindres min Smerte ikke; og vilde jeg lade være, hvad Lettelse finder jeg? 16:7Dog, nu har han gjort mig træt; du har ødelagt min hele Forsamling. 16:8Du har grebet mig, det blev et Vidne imod mig; og min Magerhed rejste sig imod mig, den taler imod mig. 16:9Hans Vrede har revet mig bort og forfulgte mig, han skar Tænder imod mig, som min Modstander stirrer han med sine Øjne imod mig. 16:10De opspilede deres Gab imod mig, de sloge mine Kinder med Forhaanelse, de flokkede sig til Hobe imod mig. 16:11Gud overantvordede mig til en uretfærdig og lod mig komme i de ugudeliges Hænder. 16:12Jeg var rolig; men han sønderrev mig og tog mig i Nakken og sønderslog mig og oprejste mig til en Skive for sig. 16:13Hans Skytter omringe mig, han sønderskærer mine Nyrer og sparer ikke, han udgyder min Galde paa Jorden. 16:14Han gennembryder mig med Stød paa Stød, han løber imod mig som en Krigshelt. 16:15Jeg syede Sæk omkring min Hud og lagde mit Horn i Støvet. 16:16Mit Ansigt blusser af Graad, og Dødens Skygge hviler over mine Øjenlaage, 16:17skønt ingen Uret er i mine Hænder, og min Bøn er ren.
16:18O Jord! skjul ikke mit Blod, og ingen Grænse være for mit Raab. 16:19Alt nu, se, i Himmelen er mit Vidne, og min Talsmand er i det høje. 16:20Mine Venner ere blevne mine Bespottere, med Taarer vender mit Øje sig til Gud, 16:21at han vilde skifte Ret mellem Manden og Gud, imellem Menneskets Barn og hans Næste. 16:22Thi faa Aar skulle endnu komme, saa gaar jeg bort ad en Vej, ad hvilken jeg ikke kommer tilbage.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.