Den Frie Bibel

Jobs Bog, kapitel 8

Bildad laster Job, forsvarer Gud og anklager Jobs Sønner, 1-4; formaner Job til Omvendelse og forsikrer ham, at det da skulde gaa ham vel, 5-7; beraaber sig paa de gamles Vidnesbyrd, at det gaar den ugudelige ilde, 8-19; trøster Job med, at Gud elsker de fromme og hader de onde, 20-22.

8:1Da svarede Bildad, Sukiten, og sagde: 8:2Hvor længe vil du tale disse Ting, og hvor længe skal din Munds Taler være et mægtigt Vejr? 8:3Mon Gud skulde forvende Retten, og mon den Almægtige skulde forvende Retfærdighed? 8:4Dersom dine Sønner have syndet imod ham, da har han givet dem hen i deres Overtrædelsers Vold.
8:5Men vil du søge hen til Gud og bede den Almægtige om Naade, 8:6og er du ren og oprigtig, da skal han vaage over dig og gøre, at din Retfærdigheds Bolig skal have Fred. 8:7Og var dit første lidet, saa skal dit sidste blive saare stort.
8:8Thi, kære, spørg den henfarne Slægt og agt paa det, som deres Fædre have udgrundet; 8:9— thi vi ere fra i Gaar og vide intet; thi en Skygge ere vore Dage paa Jorden; — 8:10skulle de ikke belære dig, ja sige dig det, og fremføre Ord ud af deres Hjerte? 8:11Kan et Siv opvokse uden af Sump? kan Enggræs gro op uden Vand? 8:12Endnu staar det i sin Grøde, det rykkes ikke op; men før alt andet Græs borttørres det. 8:13Saa ere alle deres Veje, som glemme Gud; og den vanhelliges Haab slaar fejl. 8:14Thi hans Haab skal briste, og hans Tillid er som en Spindelvæv. 8:15Han forlader sig fast paa sit Hus, men det skal ikke blive staaende; han holder sig til det, men det skal ikke staa fast. 8:16Han skyder frodigt op for Solen; og hans unge Skud brede sig ud over hans Have. 8:17Hans Rødder gro i hverandre om Stendyngen; han skuer op imod Stenhuset. 8:18Men oprykkes han fra sit Sted, da skal dette fornægte ham og sige: Jeg har ikke set dig. 8:19Se, det er Glæden af hans Vej, og en anden vokser frem af Støvet.
8:20Se, Gud forkaster ikke den retsindige og holder ikke fast ved de ondes Haand. 8:21Endnu skal han fylde din Mund med Latter og dine Læber med Frydeskrig. 8:22De, som hade dig, skulle klædes med Skam, og de ugudeliges Telt skal ikke mere findes.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.