Den Frie Bibel

Jobs Bog, kapitel 2

Satan foregiver, at det ikke var saa stor en Ting, at Job kunde blive standhaftig, saa længe Gud sparede hans egen Person, 1-5; Herren giver Satan Magt, og han tilreder Job ilde med onde Bylder; Jobs Hustru bliver utaalmodig og straffes af ham; Job er endnu taalmodig, 6-10; Jobs tre Venner komme for at trøste ham og bedrøves saare over hans Jammer, 11-13.

2:1Og det skete en Dag, der Guds Børn kom for at fremstille sig for Herren, da kom ogsaa Satan midt iblandt dem for at fremstille sig for Herren. 2:2Da sagde Herren til Satan: Hvorfra kommer du? og Satan svarede Herren og sagde: Fra at gaa omkring i Landet og vandre om derudi. 2:3Og Herren sagde til Satan: Har du givet Agt paa min Tjener Job? thi der er ingen som han i Landet, en oprigtig og retskaffen Mand, som frygter Gud og viger fra det onde, og han holder endnu fast ved sin Retsindighed; men du har tilskyndet mig imod ham at ødelægge ham uden Aarsag. 2:4Da svarede Satan Herren og sagde: Hud for Hud, ja alt det, en Mand har, giver han for sit Liv. 2:5Dog udræk nu din Haand og rør ved hans Ben og hans Kød; hvad gælder det, om han ikke skal fornægte dig lige for dit Ansigt?
2:6Og Herren sagde til Satan: Se, han være i din Haand; dog var hans Liv! 2:7Da for Satan ud fra Herrens Ansigt og slog Job med onde Bylder fra hans Fodsaal og indtil hans Isse. 2:8Og han tog sig et Potteskaar til at skrabe sig med, og han sad midt i Asken. 2:9Og hans Hustru sagde til ham: Holder du endnu fast ved din Retsindighed? velsign Gud og dø! 2:10Men han sagde til hende: Du taler, ligesom en af de daarlige Kvinder taler; skulde vi alene tage imod det gode af Gud og ikke tage imod det onde? I alt dette syndede Job ikke med sine Læber.
2:11Og der Jobs tre Venner hørte al den Ulykke, som var kommen over ham, da kom de, hver fra sit Sted: Themaniten Elifas og Sukiten Bildad og Naamathiten Zofar, og de forenede sig med hverandre for at komme at vise ham Medynk og trøste ham. 2:12Men der de opløftede deres Øjne langtfra, da kendte de ham ikke, og de opløftede deres Røst og græd, og de sønderrev hver sin Kappe, og de kastede Støv paa deres Hoveder op imod Himmelen. 2:13Og de sade hos ham paa Jorden syv Dage og syv Nætter, og ingen talte et Ord til ham; thi de saa, at Pinen var saare stor.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.