Den Frie Bibel

Esajas’ Bog, kapitel 30

Israel skal søge hjælp hos Gud, ikke i Egypten

30:1»Ve de genstridige børn,«
lyder HERRENS udsagn,
»dem der smeder en plan,
som ikke er fra mig,
og slutter forbund,
men uden min Ånd,
for at føje synd til synd!
30:2De der drager ned til Egypten
uden at spørge mig til råds
for at søge værn under Faraos beskyttelse
og tilflugt i Egyptens skygge.
30:3Men Faraos beskyttelse skal blive til skam for jer
og tilflugten i Egyptens skygge til skændsel.
30:4For hans ledere har været i Soan,
og hans sendebud er kommet til Hanes.
30:5Enhver af dem bliver til skamme
hos et folk der ikke gavner dem,
ikke er til hjælp og ikke til nytte,
men til skam og også til vanære.«
 
30:6Udsagn om dyrene i sydlandet.
Gennem et nødens og trængslens land
hvorfra hunløver og hanløver kommer,
slange og flyvende drage,
bringer de deres rigdomme på æslers ryg
og deres skatte på kamelers pukkel
til et folk der ikke kan gavne dem.
30:7Egypten, de hjælper med intethed og tomhed,
derfor kalder jeg det:
»en Rahab der sidder stille«.
 
30:8Nu, gå, skriv det på en tavle hos dem,
og optegn det i en bog
så det er der til den kommende tid,
altid, til evig tid.
30:9For det er et genstridigt folk,
løgnagtige børn,
børn der ikke vil høre HERRENS lov,
30:10der siger til seerne:
»Se ikke noget!«
og til dem der har syner:
»I må ikke se syner om sande ting for os!
Tal forførende ord til os,
sku bedragelige ting!
30:11Vig bort fra vejen,
bøj af fra stien;
skaf os af med
Israels Hellige!«
 
30:12Derfor siger Israels Hellige sådan:
»Fordi I forkaster dette ord
og stoler på vold og fordærvethed
og støtter jer til det,
30:13skal denne misgerning blive for jer
som en revne der synker ned,
der breder sig i en høj mur,
hvis brud sker hurtigt, på et øjeblik.
30:14Og den bryder den ned som når man bryder en pottemagers krukke itu,
smadret, uden at man skåner,
så der ikke findes
et skår mellem stumperne
til at hente ild med fra et ildsted
eller til at øse vand med fra en cisterne.«
30:15For sådan sagde Herren HERREN, Israels Hellige:
»Ved omvendelse og ro skal I frelses,
i stilhed og tillid skal jeres styrke være.
Men I ville ikke!«
30:16Men I sagde:
»Nej, for vi vil flygte til hest.«
Derfor skal I flygte!
»Og vi vil ride på hurtigløbere.«
Derfor skal jeres forfølgere være hurtigløbere!
30:17Et tusind flygter for éns trussel,
for fems trussel skal I flygte,
indtil I kun er ladt tilbage
som masten på toppen af bjerget
og som banneret på højen.

Herren vil forbarme sig, og folket skal vende sig fra afguderne

30:18Men derfor venter HERREN på at være nådig mod jer,
og derfor vil han være ophøjet, for at forbarme sig over jer;
for HERREN er rettens Gud.
Lykkelige er alle der venter på ham.
30:19For du folk på Zion, der bor i Jerusalem, du skal ikke græde! Han viser dig nåde, når du råber; når han hører det, svarer han dig. 30:20Og skønt Herren giver jer ulykkesbrød og trængselsvand, så skal din lærer ikke længere skjule sig, men dine øjne skal se din lærer. 30:21Og dine ører skal høre et ord der bag dig siger: »Dette er vejen, gå på den!« både når I går til højre, og når I går til venstre. 30:22Og I skal regne dine gudebilleders sølvbeklædning for uren
og dit støbte billedes guldovertræk.
Du skal smide dem væk som noget urent.
»Ud!« skal du sige til det.
30:23Da skal han give regn til dit sædekorn,
som du sår i jorden,
og brød som jordens afgrøde,
og det skal være nærende og fedt;
dit kvæg skal den dag græsse
på en vidtstrakt eng.
30:24Også okserne og æslerne der bearbejder jorden,
skal æde syrnet blandingsfoder
der er kastet med skuffeskovl og med kasteskovl.
30:25Og på hvert højt bjerg
og på hver knejsende bakke
skal der være bække, strømme af vand,
på den store slagtedag
når tårne falder.
30:26Og månens lys skal være som solens lys,
og solens lys skal være syv gange som de syv dages lys
på en dag da HERREN forbinder sit folks brud
og helbreder dets knusende slag.

Dom over Assyrien

30:27Se, HERRENS navn kommer langvejs fra,
hans vrede brænder,
og vældig hæver den sig;
hans læber er fulde af harme,
og hans tunge er som en fortærende ild.
30:28Og hans ånde er som en flod der løber over,
der når til halsen,
for at ryste folkeslag i ødelæggelsens si,
og et bidsel der fører vild, skal være i folkenes kæber.
 
30:29Sangen skal være hos jer
som i en nat hvor en fest helligholdes,
og hjertets glæde
som når man går med fløjte
for at komme til HERRENS bjerg,
til Israels Klippe.
30:30Så vil HERREN lade sin majestætiske røst høre,
og han skal vise sin arm der slår ned
i voldsom vrede
og med fortærende, flammende ild,
med styrtregn og skybrud og haglsten.
 
30:31Ja, Assur skal forfærdes over HERRENS røst,
han slår det med stokken.
30:32Og hver gang skal den udvalgte kæp
som HERREN bringer over det,
ledsages af pauker og citere;
og med løftet hånd i krig
skal han kæmpe mod det.
30:33Ja, Tofet er allerede gjort parat,
det er også gjort klar til kongen, gjort dybt og bredt;
dets bål har ild og træ i mængde,
HERRENS ånde er som en flod af svovl,
der antænder det.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 04.10.2023