Den Frie Bibel

Psalme-Bog, salme 130

Psalmisten beder ydmygt om Syndernes Forladelse, 1-3; forventer den af Gud, paa det han desbedre herefter maatte frygte ham, 4-6; henviser Israel til samme Naade, 7-8.

En Sang paa Trapperne.

130:1Af det dybe raaber jeg til dig, Herre! 130:2Herre! hør paa min Røst; lad dine Øren mærke paa mine ydmyge Begæringers Røst. 130:3Dersom du, Herre, vil tage Vare paa Misgerninger, Herre! hvo kan da bestaa?
130:4Men hos dig er Forladelse, paa det du maa frygtes. 130:5Jeg biede efter Herren, min Sjæl biede, og jeg haabede paa hans Ord. 130:6Min Sjæl længes efter Herren mere end Vægtere efter Morgenen, Vægtere efter Morgenen.
130:7Israel! haab paa Herren; thi hos Herren er Miskundhed, og megen Forløsning er hos ham. 130:8Og han skal forløse Israel af alle dets Misgerninger.

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.