Den Frie Bibel

Psalme-Bog, salme 4

David beder om Bønhørelse og Hjælp imod Fjenderne, 2; formaner dem til Omvendelse og Bedring, 3-6; trøster og glæder sig i Gud, 7-9.

4:1Til Sangmesteren; med Strengeleg; en Psalme af David.
4:2Naar jeg raaber, da bønhør mig, min Retfærdigheds Gud! i Trængsel skaffede du mig Rum; vær mig naadig og hør min Bøn!
4:3I Menneskens Børn! hvor længe skal min Ære være til Skændsel? I elske Forfængelighed og søge Løgn. Sela. 4:4Vider dog, at Herren har udkaaret sin hellige; Herren hører, naar jeg raaber til ham. 4:5Bliver vrede, men synder ikke; taler i eders Hjerte paa eders Leje; og værer stille! Sela. 4:6Ofrer Retfærdigheds Ofre, og forlader eder paa Herren!
4:7Mange sige: Hvo vil vise os godt? Herre! opløft dit Ansigts Lys over os. 4:8Du gav Glæde i mit Hjerte større end den, de havde, da deres Korn og deres Most var i Overflod. 4:9I Fred vil jeg baade lægge mig og sove; thi du, Herre! skal lade mig bo ene i Tryghed.

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.