Den Frie Bibel

Psalme-Bog, salme 79

Asaf taler om Guds Folks Ødelæggelse, 1-4; beder Gud om Hjælp, Syndsforladelse og Fjendernes Undertrykkelse, 5-12; og lover at takke Gud, 13.

En Psalme, af Asaf.

79:1Gud! Hedningerne have brudt ind i din Arv, de have besmittet dit hellige Tempel, de have gjort Jerusalem til Stenhobe. 79:2De have givet dine Tjeneres døde Kroppe hen som Føde til Fuglene under Himmelen, dine helliges Kød til de vilde Dyr i Landet. 79:3De have udøst deres Blod som Vand trindt omkring Jerusalem, og der var ingen, som begrov dem. 79:4Vi ere blevne vore Naboer til en Forsmædelse, dem, som ere trindt omkring os, til Spot og Haan.
79:5Herre, hvor længe vil du være vred evindelig? skal din Nidkærhed brænde som en Ild? 79:6Udøs din Harme over Hedningerne, som ikke kende dig, og over de Riger, som ikke paakalde dit Navn. 79:7Thi man har fortæret Jakob og ødelagt hans Bolig. 79:8Kom os ikke Forfædrenes Misgerninger i Hu; skynd dig, lad din Barmhjertighed komme os i Møde, thi vi ere blevne saare ringe. 79:9Hjælp os, vor Frelses Gud! for dit Navns Æres Skyld og fri os og forlad os vore Synder for dit Navns Skyld. 79:10Hvorfor skulle Hedningerne sige: Hvor er deres Gud? lad det kendes paa Hedningerne for vore Øjne, at dine Tjeneres Blod, som er udøst, bliver hævnet. 79:11Lad den bundnes Jamren komme for dit Ansigt; hold efter din Arms Vælde dem i Live, som ere Dødens Børn. 79:12Og betal vore Naboer syvfold i deres Barm deres Forsmædelse, hvormed de forhaanede dig, Herre!
79:13Men vi, dit Folk og din Græsgangs Hjord ville takke dig evindelig; fra Slægt til Slægt ville vi forkynde din Pris.

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.